25.03.2023

12-то заседание на ОбС – Стралджа

ПРОМЯНА НА НАРЕДБИ
Четири Наредби на Община Стралджа ще претърпят изменение, допълнения и промяна. Новите проекти ще бъдат предложени на вниманието на съветниците на предстоящото заседание на ОбС, което ще се проведе на 30 септември от 10,00 ч. Става дума за Наредбите №5 за определяне и администрирането на местните такси и цени на услуги, №6 за реда и условията за издаване на разрешение за поставяне на временни преместваеми съоръжения, елементи на градското обзавеждане и рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията на общината, № 12 за определяне размера на местните данъци и №17 за регистрация, отчет, правила на движение и изисквания, на които да отговарят пътните превозни средства с животинска тяга. В дневния ред, който обяви председателя на ОбС инж.Живко Ангелов, като първа точка е обсъждане проектобюджета за 2017г. и бюджетна прогноза за 2018 и 2019г. Кметът Атанас Киров е вносител на докладна записка относно актуализация на бюджета за 2016г. Очаква се решение на съветниците относно функциониране на паралелките от ІХ-ХІІ клас в СУ“П.Яворов“ под минималния брой на учениците за учебната 2016-2017г.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com