28.01.2023

Пресконференция по проект „Желани пространства“

На 27.09.2016г., от 16.00 ч., ще се проведе встъпителна пресконференция по проект „Желани пространства“ – Комплексен модел на интегрирани услуги за ранно детско развитие и социално включване в малките населени места“, одобрен за финансиране по процедура „Услуги за ранно детско развитие. Проектът е на стойност 588 567 лв., с планирана продължителност на дейностите 28 месеца.
Основната цел на проекта е превенция на социалното изключване, намаляване на бедността сред децата и други лица в риск, чрез интегрирани инвестиции в ранното детско развитие и социално включване в населените места на община „Тунджа“. За период от 24 месеца по проекта ще бъдат предоставени интегрирани здравни, социални и образователни услуги. Това ще надгради добрия опит и въведените практики по Проекта за социално включване, финансиран от Световната банка за възстановяване и развитие.
По проекта ще се финансира дейността на Общностния център с Кабинет за ранна интервенция на уврежданията в с. Кабиле. Услугите ще се предоставят и в цялата мрежа от детски заведения на територията на общината, както и като мобилна работа в домовете на потребителите.
В рамките на комплексния интегриран подход е предвидено доставянето на следните услуги: Подобряване достъпа до здравеопазване и промоция на здравето чрез подкрепа за осигуряване на здравна детска консултация и дейности по превенция на заболяванията; Ранна интервенция на уврежданията; Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания; Индивидуално консултиране и групова работа с деца, родители и бъдещи родители; Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване училищната готовност на децата за равен старт в училище.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com