29.03.2023

Ден на отворените врати в Държавен архив – Ямбол

10 октомври е обявен за Ден на отворените врати  в Държавен архив- Ямбол. Всички любопитни ученици, техните преподаватели, както и всички които имат интерес към институцията са Добре дошли. От 17 часа ще започне и срещата с дарителите.

Архивът е създаден  през 1959 г. в резултат от административно-териториалната реформа от 1959 г. като отдел на Окръжно управление на МВР – Ямбол. От 1961 г. е на административно подчинение на Окръжен народен съвет – Ямбол, от 1988 г. е в структурата на Община – Ямбол. През 1992 г. преминава на пряко административно подчинение на Главно управление на архивите при МС. От 1978 г. получава статут на дирекция, а през 2010 г. е преструктуриран в отдел.
Към архива функционират читалня и библиотека. От 1978 г. архивът се помещава в сграда, строена през 1922 г. за Околийското инженерство в Ямбол.
Първите постъпления на архивни фондове са предадени от Държавен архив – Бургас и Държавен архив – Стара Загора, комплектувани преди промяната на административно-териториалното деление на страната през 1959 г. и създаването на архива в Ямбол.
Общата фондова наличност на архива към 01.01.2016 г. възлиза на  1198,99 линейни метра с 2876 архивни фонда (2753 учрежденски и 123 лични) и общ брой 124 602 архивни единици, 614 частични постъпления и 1601 спомени.  Застрахователният фонд се състои от 112 289 кадъра.

Най-ранните документи, запазени в архива, са за периода до Освобождението, заведени като частични постъпления и определени като особено ценни. Това са султански ферман от 1834 г., даващ право на ямболски жител да търгува извън границите на империята; султански ферман за свободна търговия с Европа, Индия и др. от 1834 г. и др. османотурски документи от 1874 г., съдържащи стари наименования на селища и местности и данни за настъпилите промени в икономическия живот. Разнообразна информация за икономическото и културно развитие на Ямбол и региона в първите години след Освобождението се съдържа в Протоколната книга на Ямболския околийски смесен съвет от 1880–1884 г. и в докладите на Сливенския окръжен префект за 1882–1900 г.

Интерес представляват и личните фондове, съхранявани в архива, които представляват ценни сбирки от документи, свързани с живота и дейността на видни политически, стопански и културни дейци от Ямбол и региона и допълват сведенията за обществено – политическия и културен живот, отразени в учрежденските фондове.

Потребителите на архивна информация посещават архива с цел удостоверяване на имуществени права (реституционни, имотни и др.), по изследователски теми – родословие, селищни и краеведски проучвания; по други въпроси – документи за репресирани, регистри гражданско състояние, проектна документация на сгради и др.

 

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com