30.03.2023

Над 134 000 лева за децата в предучилищна възраст в Болярово

Пред жители на община Болярово, общински съветници, кметове и кметски наместници се проведе пресконференция, на която беше представен проект „Децата на Болярово-успешна интеграция в образователната система и подобряване на учебната среда в общината“ ,договор № BG05M2OP001-3.001-0117, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Изготвена и разпространена е брошура, представяща проекта, дейностите и източниците на финансиране.

Кметът на община Болярово, господин Христо Христов подчерта, че грижата за младите хора и най-вече за децата си остава приоритет в работата на местната администрация.

Ръководителят на проекта- госпожа Нина Терзиева представи дейностите, които ще се изпълняват в продължение на 28 месеца и 10 дни. Децата ще имат достъп до така необходимите специалисти като логопед и психолог, ще се осигури допълнително обучение по български език за децата от ромски произход, ще се формират клубове „ Фолклор и традиции “, „Детски театър“, „Приятели на природата“, „Безопасност на движението“, „Спорт и развлечения за малките деца“, „Аз рисувам и конструирам“. Ще се осигурят необходимите дидактически материали и средства, както и празнични униформи за децата. Предвидено е обучение на педагогическия и помощния персонал. Предстоят посещения на куклен театър, зоологическа градина и природонаучен музей за децата.

С разнообразни форми се цели да се постигне ограмотяване на децата от ромския етнос чрез допълнителна работа, повишаване на мотивацията на родителите  за осигуряване на участие на децата в образователния процес и др.

Договорът за изпълнение на проекта е подписан на 22.08.2016 г. и приключва на 31.12.2018г.

 

 

 

 

 

 

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com