28.01.2023

Осемнадесето заседание на Общински съвет – Болярово

 

На 25 ноември 2016 година Общинският съвет – Болярово проведе осемнадесетото си заседание.

На него общинските съветници разгледаха, обсъдиха и приеха докладни записки относно: работата на вестник „Крайгранична искра“ за 2016 г.; работата на общинска администрация, кметовете и кметските наместници по Закона за нотариусите и нотариалната дейност  за 2016 г.; годишен план 2017 и ползване на дървесина от общинския горски фонд на територията на община Болярово; маркиране на дървесина в общинския горски фонд на територията на община Болярово; отдаване под наем за 2016-2017 стопанска година на проектираните и одобрени в плановете за земеразделяне на землищата в община Болярово общински полски пътища, попадащи в масивите за ползване на земеделски земи в землищата на община Болярово; освобождаване на Министерство на здравеопазването от такса режийни разноски; продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост в землището на с. Горска поляна, община Болярово; продажба на недвижим имот – частна общинска собственост в землището на с. Дъбово, община Болярово; продажба на недвижим имот – частна общинска собственост в землището на с. Малко Шарково, община Болярово; продажба на недвижим имот – частна общинска собственост в с. Странджа, община Болярово; предложение за отдаване под наем чрез публичен търг за 10 години на язовири – публична общинска собственост, намиращи се на територията на община Болярово; кандидатстване на община Болярово с проектно предложение „Реконструкция на водопроводната мрежа на село Воден, община Болярово пред ПУДООС“; предложение за придобиване право на собственост чрез дарение от Димитринка Маджарова, председател на съвета на директорите на „Агроуслуги-98″ АД; предложение за придобиване право на собственост чрез дарение от Дженко Даскалов, управител и едноличен собственик на ЕООД „Дженко Даскалов“.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com