30.03.2023

По-висока такса смет през 2017 година в Ямбол?

Да се повиши такса смет през следващата година ще поиска от съветниците кметът Георги Славов на последната за годината сесия на ОбС. Заседанието е насрочено за 29 декември. Ето мотивите, с които кметът иска увеличението на таксата:
Предвид увеличените разходи за почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване, увеличаване на процента по предварително третиране на отпадъци, в изискването на Закона за управление на отпадъците, увеличаващите се размери на отчисленията по чл. 64, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците, липсата на преходен остатък на средства от 2016 г., с цел обезпечаване разходите, заложени в предложената план – сметка, предлагам за 2017 г. общият размер на промила да се определи – за жилищните имоти – 3.20, а за нежилищните ~ 5.23, като разпределението за отделните услуги да бъде, както следва:

1. за жилищни имоти:

– сметосъбиране и сметоизвозване – 0.95%о

– поддържане и експлоатация на депо – 1.36%о

– поддържане чистотата на териториите за обществено ползване – 1.12%о

2. за нежилищни имоти:

– сметосъбиране и сметоизвозване – 2.04%о

– поддържане и експлоатация на депо – 1.97%о

– поддържане чистотата на териториите за обществено ползване – 1.22%о

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com