28.01.2023

Окончателно – с близо 40 процента по- висока такса смет!

Общински съвет – Ямбол в предпоследния работен ден на 2016 година прие план-сметката за чистотата и определяне на размера на таксата за битови отпадъци за 2017 г. Необходимите средства за предоставяне на услугите по чистотата са общо в размер на 5 099 227 лева. Самите услуги се извършват въз основа на договори, сключени след проведени обществени поръчки със съответните фирми – изпълнители. За да бъде обезпечено финансирането, през идната година общият размер на промила за такса смет за жилищни имоти ще бъде 3.43, а за нежилищните имоти – 5.23. Таксата е по-висока от досегашната, съответно с 0.97 и 1.19 промила.
Завишението се дължи на увеличените разходи за почистване на уличните платна, площадите, парковете и др. територии за обществено ползване, както и от разписаните в Закона за управление на отпадъците изисквания за увеличаване процента на разходите по предварително третиране на отпадъците и нарастване размера на отчисленията, които общините имат задължение да превежда по сметката на регионалните инспекции по опазване на околната среда и водите.
Това е първото завишение на такса битови отпадъци за последните четири години в Ямбол, като въпреки това нивата й остават около и под средните за страната.


Свързани по темата:

По-висока такса смет през 2017 година в Ямбол?

Вдигнаха с близо промил такса смет в Ямбол

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com