28.01.2023

Червени съветници дават „такса смет“ на прокуратурата

ДО ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА- ЯМБОЛ

8600 Ямбол

ул. „Жорж Папазов” №1, ет.3

 СИГНАЛ

От:     Антоанета Славчева Антонова – общински съветник в Общински     съвет – град Ямбол

         Капка Георгиева Йоргова – общински съветник в Общински съвет – град  Ямбол

          Катя Атанасова Георгиева – общински съветник в Общински съвет – град  Ямбол

         Мариета Стефанова Сивкова – общински съветник в Общински съвет – град Ямбол

         Николай Димитров Пенев – общински съветник в Общински съвет – град Ямбол

         Румен Данчев Банков – общински съветник в Общински съвет – град  Ямбол и

            Светослав Стойчев Стоев – общински съветник в Общински съвет – град Ямбол

 

УВАЖАЕМИ Г-Н ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР,

По предложение на кмета на Община Ямбол  Георги Славов, на   редовно заседание на 29.12.2016 г., Общински съвет- град Ямбол прие,  по т.1 от дневния ред, следното решение:

  1. На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 66, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси и чл.17 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите на територията на Община Ямбол, Общински Съвет-Ямбол одобрява План-сметка за необходимите средства за предоставяне на услугите по сметосъбиране и сметоизвозване, поддържане и експлоатация на депо, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в Община Ямбол през 2017 г.:
 

 

                                                              ПЛАН-СМЕТКА  
                              за необходимите средства за предоставяне на услугите

                по сметосъбиране и сметоизвозване, поддържане и експлоатация на депо,

        както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване

                                                   в Община Ямбол през 2017 г.

 
Вид услуга За дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване За дейностите по чистотата За предварително третиране на отпадъците За експлоатация, мониторинг и поддръжка на депо Самоначисляване на невъзстановим ДДС за сметка на община Ямбол Обезпечения и отчисления ОБЩО  
1 Сметосъбиране и сметоизвозване 1 155 750 0 0 0 231 150 0 1 386 900  
2 Поддържане и експлоатация на депо, в т.ч.: 0 0 800 010 249 988 210 000 775 818 2 035 816  
   – за предварително третиране  –  – 800 010  – 160 002  – 960 012  
   – обезвреждане на отпадъци  –  –  – 137 214 27 443  – 164 657  
   – мониторинг на ДТБ  –  –  – 4 200 840  – 5 040  
   – дейности, необходими при експлоатация на депото до достигане до проектните коти за депониране и изграждане на газоотвеждаща система  –  –  – 4 734 947  – 5 681  
   – за източване  и транспортиране на инфилтрат от  ретензиония басейн  –  –  – 72 000 14 400  – 86 400  
   -за пречистване на инфилтратни води в пречиствателна станция  –  –  – 31 840 6 368  – 38 208  
   – разходи за обезпечения по чл. 60/1 от ЗУО  –  –  –  –  – 14 418 14 418  
   – разходи за отчисления по чл. 64/1 от ЗУО  –  –  –  –  – 761 400 761 400  
3 Поддържане на чистотата на обществени територии, в т.ч.: 0 1 676 511 0 0 0 0 1 676 511  
   – почистване на уличните платна, площадките, алеите, парковите и др. територии от населените места, предназначени за обществено ползване  – 1 676 511  –  –  –  – 1 676 511  
ОБЩО 1 155 750 1 676 511 800 010 249 988 441 150 775 818 5 099 227  
Забележка: Подробни данни са представени в Разчета за необходимите средства – Приложение №1 към план-сметката.

 

 
                     
  1. На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 67, ал. 2 и ал. 4 от Закона за местните данъци и такси във връзка с чл.17 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите на територията на Община Ямбол, определя размера на таксата за битови отпадъци за 2017 г. за всяка услуга поотделно, както следва:

2.1. за жилищни имоти – общ размер 3.43‰, разпределен по услуги:

– сметосъбиране и сметоизвозване – 0.95‰

– поддържане и експлоатация на депо – 1.36‰

– поддържане чистотата на териториите за обществено ползване – 1.12‰

2.2. за нежилищни имоти – общ размер 5.23‰, разпределен по услуги:

– сметосъбиране и сметоизвозване – 2.04‰

– поддържане и експлоатация на депо –1.97‰

– поддържане чистотата на териториите за обществено ползване – 1.22‰

2.3. според количеството на битовите отпадъци в зависимост от вида и броя на декларираните съдове:

 

 

За сметосъбиране и сметоизвозване и поддържане и експлоатация на депо За поддържане чистотата на териториите за обществено ползване – в промил, върху облагаемата основа  
Вид съд литри Периодичност на извозване (годишно) Такса  
за жил. имоти за нежил. имоти  
1 Контейнер тип „Бобър“ 1100 365 9278.30 1.12‰ 1.22‰  
2 Контейнер тип „Бобър“ 1100 183 4651.86 1.12‰ 1.22‰  
3 Контейнер тип „Бобър“ 1100 122 3101.24 1.12‰ 1.22‰  
4 Контейнер пластмасов 240 122 662.46 1.12‰ 1.22‰  
5 Контейнер „Мева“ 120 122 379.42 1.12‰ 1.22‰  

 

2.4. За имотите или части от имоти публична общинска собственост на община Ямбол, читалищата, държавните училища, сградите на Български червен кръст, при условие, че имотите не се ползват със стопанска цел и не са отдадени под наем, както и за предприятия и/или организации на инвалиди, се определя такса битови отпадъци за 2017 г. в размер 1/6 от пълния размер на таксата за съответния вид имот.

 

Считаме, че гореописаното решение  противоречи на действащите закони. А именно:

  1. Не е дадена възможност на заинтересованите страни да осъществят правото си да изразят становища. Съгласно чл. 21, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, в правомощията на Общинския съвет е да определи размера на местните такси. Съгласно чл. 66, ал. 1 от ЗМДТ таксата се определя в годишен размер за всяко населено място с решение на Общинския съвет. Посочените разпоредби  еднозначно насочват вниманието, че Общинският съвет е този, който следва да приеме решение, което е общ административен акт, с което да определи размера на таксите. С оглед на това, именно Общинският съвет е компетентният орган, който следва да извърши всички процесуални действия, свързани с уведомяване за предстоящо издаване на общия административен акт, с правото на достъп до информация по случая и той да посочи формите на участие на заинтересованите лица в производството, в съответствие с чл. 65 и сл. от АПК. Безспорно е, че кметът на общината има право да  внася проекти на решения за разглеждане от Общинския съвет, но същият не се явява издател на акта, за да е задължен да изпълни процедура, дължима от друг. Предложението на кмета, би могло да се приеме, поставя единствено началото на откриване на административно производство по приемане на решение по чл. 66, ал. 1 от ЗМДТ. Не е имало уведомление от компетентния орган за предстоящо издаване на общия административен акт.  Налице е съществено нарушение на административно производствените правила, тъй като не е дадена възможност на заинтересованите страни в законоустановения срок (не по-кратък от един месец от деня на уведомяването, съгласно чл. 69, ал. 2 от АПК) да осъществят правото си на участие.

 

  1. Не е обоснована невъзможността на Общински съвет – град Ямбол да определи размера на такса битови отпадъци, съобразно водещия принцип „ според количеството битови отпадъци“ .

Няма изложени никакви мотиви и съображения защо такса битови отпадъци следва да се определя на база „данъчна оценка”. Само при невъзможност за определяне на съответната такса за битови отпадъци по начина, определен в чл. 67, ал. 1 от ЗМДТ, е допустимо размерът на тази такса да се определи по начина, регламентиран в чл. 67, ал. 2 от ЗМДТ. За да се определи обаче размерът на таксата за битови отпадъци по реда на чл. 67, ал. 2 от ЗМДТ, е необходимо Общинският съвет да изложи фактически основания и мотиви, поради които приема, че не може да приложи основния принцип, регламентиран с нормата на чл. 67, ал. 1 от ЗМДТ. Невъзможността на Общински съвет – град Ямбол да определи количеството на битови отпадъци не е обоснована.

За определяне таксата пропорционално върху данъчната оценка, е необходимо да е налице невъзможност да се установи количеството на битовите отпадъци. С оглед тази законова разпоредба не е предоставен избор на  Общинския съвет относно приложимите методи – според количеството битови отпадъци или пропорционално върху основата, определена от общинския съвет. Само при невъзможност за определяне на таксата за битови отпадъци по начина, посочен в ал. 1 е допустимо тази такса да се определя по начина, регламентиран в чл. 67, ал. 2 от ЗМДТ. Таксата за битови отпадъци е приета в противоречие с материалния закон,  необосновано е приложен реда за изчисляване на таксата за битови отпадъци по чл. 67, ал. 2 от ЗМДТ, без да е установена обективна невъзможност за определянето й по реда на чл. 67, ал. 1 от ЗМДТ-според количеството битови отпадъци.

В тази посока е налице и съдебна практика, а именно:

Решение №170 от 13.04.2016 г. , по административно дело №35/2016 г. на Административен съд- Перник и съответното Решение №12799 от 25.11.2016 г., по административно дело 6676 /2016 г. на Върховния административен съд на Република България.

 

Молим да извършите проверка на законосъобразността на решението на Общински съвет- град Ямбол и предприемете съответните действия, за да бъде защитен публичния интерес.

 

Прилагаме копие на протокол от заседание на Общински съвет – Ямбол от 29.12.2016 г.

 С уважение,

Антоанета Славчева Антонова  ………………………

Капка Георгиева Йоргова……………………………

Катя Атанасова Георгиева ……………………………

Мариета Стефанова Сивкова…………………………

Николай Димитров Пенев ……………………………

Румен Данчев Банков…………………………………

Светослав Стойчев Стоев……………………………

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com