02.02.2023

4574 работни места разкриха бюрата по труда в Ямболска област

През 2016 г. средногодишният брой на регистрираните безработни лица, в бюрата по труда от област Ямбол е 6029 и е 2.1 на сто от всички безработни в страната. Спрямо 2015 г. е реализиран спад от 1146 д. (с 16.0 на сто), който от 2014 г. вече е формирана тенденция. Намалението се дължи най-вече на по-малкия средногодишен брой безработни в ДБТ Ямбол (с 965 д.), а в Елхово намалението е значително по-слабо – със 181 д.
Безработните младежи до 24 год. възраст, с регистрация в бюрата по труда от областта са 345 д. средно за 2016 г. и представляват 5.7 на сто от всички безработни. Спрямо 2015 г. те са със 178 лица по-малко, а относителният им дял е с 1.6 процентни пункта по-нисък.
Безработните от възрастовата група до 29 години са 877 д. средно за 2016 г. или 14.5 на сто от всички безработни. Сравнението с 2015 г. показва значително редуциран брой – с 366 д. и по-нисък относителен дял – с 2.8 процентни пункта.
Равнището на безработица средно за 2016 г. е 10.8 на сто, като по този показател областта е на 14-то място по ниска безработица след област Кюстендил (10.6%) и пред област Кърджали (12.2%).
Спрямо 2015 г. се отчита намаление от 2.1 процентни пункта, а сравнението с показателя за страната (8.7%) показва по-високо с 2.1 процентни пункта ниво.
В областен мащаб, средногодишното равнище на безработица през 2016 г. е най-ниско в общините Ямбол (6.2%), Тунджа (15.9%) и Елхово (16.1%), а в Болярово и Стралджа то е по-високо. Спрямо 2015 г. във всички пет общини на областта нивото на безработица намалява.
През 2016 год. в бюрата по труда от Ямболска област са заявени/разкрити общо 4574 работни места (РМ), от които 3517 на първичния пазар (в несубсидираната икономика), 840 по програми за обучение и заетост, а по насърчителни мерки са разкрити 217 работни места. Спрямо 2015 г. има увеличение на общо обявените работни места – с 602 (с 15.2 на сто), което се дължи в по-висока степен на повечето обявяни РМ за първичния пазар (с 316), а разкритите за вторичния растат по-слабо – с 286. При тях нарастването по програми и проекти е със 141 РМ, а по насърчителни мерки – със 145.
Най-много работни места за първичния пазар през 2016 г. са заявени в отраслите „Преработваща промишленост“ (1033), „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ (730), „Държавно управление“ (254), „Хотелиерство и ресторантьорство“ (251), „Административни и спомагателни дейности“ (209), „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване“ (203), „Строителство“ (189), „Селско, горско и рибно стопанство“ (181) и „Образование“ (141).
Най-малко работни места през 2016 г. са обявени в отраслите „Професионални дейности и научни изследвания“ (14), „Хуманно здравеопазване и социална работа“ (10), „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ (7), „Добивна промишленост“ (4) „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ и „Култура, спорт и развлечения“ (по 3).
Постъпилите на работа от бюрата по труда от Ямболска област през 2016 г. са общо 4791, като 67.0 на сто от тях (3209 д.) са устроени чрез посредничеството на бюрата по труда. От тях на първичния пазар са се реализирали 2310 д., а на субсидирани работни места – 899 лица. Сравнението с 2015 г. показва увеличение на общо започналите работа със 186 д, като устроените на работа чрез посредничеството на бюрата по труда на първичния пазар са по-малко с 44 д., тези на вторичния също са по-малко – с 6 лица, започналите работа без последничеството на бюрата по труда са повече с 236 д.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com