28.01.2023

Актуално заседание с приятен повод

Свое заседание проведе на 20 февруари 2017 година Местната комисия 2017 година Местната комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН). То бе ръководено от секретаря на община Болярово Мария Чанева, председател на комисията. В заседанието взеха участие почти всички членове на тази комисия: София Минева, Милена Манолова, Мария Тодорова, юристът на общината адвокат Георги Дженков, Живко Койчев (Полицейски участък – Болярово). Не присъстваха останалите трима членове: Йорданка Трифонова (служба „Закрила на детето“), Васил Гаджуров (директор на СУ „Д-р Петър Берон“ и Събина Тодорова (преподавателка в същото училище) – по обективни причини.

Прекият повод за това заседание беше представянето на новия секретар на комисията, който отскоро изпълнява на тази отговорна длъжност. След своето встъпление госпожа Чанева предостави възможността на господин Стоян Димитров Табуров и за самопредставяне.

Господин Табуров е млад човек с висше икономическо образование, лъчезарен, с добри маниери, предразполагащо събеседника изражение, скромен и благовъзпитан. Живее в с. Ситово, пътувайки ежедневно до новата си месторабота. Офисът се намира в сградата на Младежкия дом (първи етаж). Личните качества на младежа са чудесно допълнение към длъжностната характеристика и вероятно ще му бъдат в помощ в неговата не твърде лека работа. От името на редакцията – пожелания за успех и отлично себедоказване!

Повдигнати бяха и актуални въпроси: за съвместни вечерни проверки на обществени заведения (със съдействието на местни полицейски служители) и поведението на подрастващите там; за изготвяне на приемно-предавателен протокол и подредба на целия архив от новия секретар – препоръка на адвокат Дженков; обявяване на новите обществени възпитатели, които ще подпомагат с дейността се работата на МКБППМН – Милена Манолова, Мария Тодорова и Събина Тодорова. В името на една благородна каузи – подрастващите да бъдат утрешни достойни строители на бъдещето, а не лица, нарушаващи хармонията в обществото.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com