09.12.2022

Двадесет и първо заседание на Общински съвет – Болярово

На 27 февруари 2017 година от 9.30 часа, Общински съвет – Болярово проведе двадесет и първото си заседание.

На него местните депутати разгледаха, обсъдиха и приеха докладни записки относно: програма за развитие на читалищната дейност в община Болярово през 2017 година; отчет за изпълнение на дейностите по Общинската програма за закрила на детето на община Болярово за 2016 г.; приемане на общинска програма за закрила на детето на община Болярово за 2017 г.; отчет за изпълнение актовете на ОбС за второто шестмесечие на 2016 г.; отчет за работата на Общински съвет – Болярово за второто шестмесечие на 2016 година; приемане на правилник за организацията и дейността на Наблюдателна комисия към общински съвет Болярово; приемане на отчет за изпълнение Общинския план за действие за интеграция на ромите в община Болярово за 2016 г.; кандидатстване на община Болярово с проектно предложение „Развитие на социалното предприемачество в община Болярово“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г.; приемане на бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2018 – 2020 г. на община Болярово; продажба на недвижим имот – частна общинска собственост в землището на гр. Болярово; продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост в землищата на с. Ситово и с. Дъбово, община Болярово; отдаване под наем на части от поземлени имоти общинска собственост за срок от десет години; предоставяне под наем или аренда на пасища и мери – общинска собственост на територията на община Болярово за стопанската 2017/2018 година.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com