07.12.2022

Областният управител върна за повторно разглеждане решение на ОбС „Тунджа“

Областният управител на област Ямбол Георги Чалъков върна за повторно разглеждане решение по т. 1 от дневния ред на заседанието на Общински съвет „Тунджа“, проведено на 27.02.2017г. В изпълнение правомощията на Областния управител по Закона за администрацията е извършен контрол по законосъобразността на решенията, приети на горепосоченото заседание на общинския съвет. Върнатото решение касае приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация относно отразяването на сесии и заседания на ОбС от електронни медии.

Въз основа на установеното от фактическа страна, областния управител счита че Решението по т. 1 е незаконосъобразно, поради неспазване на административно производствените правила за издаване на нормативен акт.

Съображенията за това решение са базирани на това, че Правилникът за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация е нормативен акт по смисъла на чл. 7, ал. 1 от Закона за нормативните актове (ЗНА).

В случая не са налице доказателства за огласяване на проекта за изменение на правилника на интернет страницата на общината и последващо проведено обсъждане на проекта заедно с представените становища, предложения и възражения. Неспазването на чл. 77 от АПК и чл. 26, ал. 3 от ЗНА представлява нарушение на императивни правни норми, като допуснатото нарушение е съществено. Не е в правомощията на председателя на общинския съвет да предлага конкретна електронна медия, която да излъчва в реално време заседанията на общинския съвет, постоянните комисии и председателския съвет и последващото одобрение на общински съвет с решение.

Друг от аргументите е, че правата и задълженията на кмета на общината в отношенията му спрямо съответния общински съвет са законово определени по императивен начин, доколкото се касае за регулиране на публично правни отношения. Общинският съвет е орган на местното самоуправление по смисъла на чл. 18 от ЗМСМА, а кметът на общината – териториален орган на изпълнителната власт, съгласно чл. 38 от ЗМСМА. Между двата местни органа липсва пряка йерархическа връзка, т.е няма отношения на власт и вътрешноведомствено подчинение, въз основа на които единият орган – в случая Общински съвет „Тунджа“ – да може да вменява на другия – в случая Кметът на община Тунджа – задължения извън законово регламентираните такива в отношенията им. В този смисъл органът на местно самоуправление е излязъл извън нормативно установената си компетентност, изземвайки правомощията на кмета на общината като възложител по смисъла на ЗОП и страна по договорите и игнорирайки правните норми, регламентиращи реда и начина за тяхното сключване.

Общинският съвет няма и не може да има качество на страна по договори, поради липса на правосубектност. Той няма материално – правна  компетентност да приема решения, с които да регулира сключването и съдържанието на договори за услуги, възложител по които договори е друг правен субект – общината.

Това са част от аргументите на областен управител за връщане решението на ОбС „Тунджа“ за повторно разглеждане.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com