30.03.2023

Одобрена е идейна концепция на община „Тунджа“

През месец декември Община „Тунджа“ подаде идейна концепция по интегрирана процедура за приобщаване на ромите и уязвими групи, финансирана по Оперативните програми „Развитие на човешките ресурси“ и „Наука и образование за интелигентен растеж“.

Приключи оценката и подборът от междуведомствената група към Администрация на Министерски съвет и на 10 март /петък/ бяха публикувани резултатите от класирането, като максималният брой точки е 75.

В  списъкът на одобрените концепции, Община „Тунджа“ е класирана на трето място с 67 точки.

Специфичните цели на интегрираната процедура са насочени към подкрепа за социално включване, чрез реализация на дейности в четири направления:

  1. Подпомагане интеграцията на пазара на труда на маргинализираните групи;
  2. Осигуряване на достъп до образование и обучение;
  3. Подобряване достъпа до социални и здравни услуги;
  4. Развитие на местните общности и преодоляване на негативните стереотипи.

В изпълнението на дейностите ще бъдат включени партньорски организации, които са подали Заявление за интерес.

В Общината постъпиха писма с желание за партньорство от 4 организации:

– Фондация „Тръст за социална алтернатива“;

– „Ромска академия за култура и образование“;

– „Национална мрежа на здравните медиатори“;

и фирма  „КАН 2001 Генчо Каназирев“.

Като асоциирани партньори ще бъдат включени детски градини и учебни заведения на територията на община „Тунджа“.

Индикативният бюджет за който кандидатства община „Тунджа“, заложен в идейната концепция е в размер на 550 000 лв.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com