09.12.2022

Делото за размера на такса битови отпадъци в Ямбол е насрочено за 31 март

За 31.03.2017 год. от 9.30 часа е насрочено открито съдебно заседание по административно дело №27, образувано по жалба на Иван Кърцъков срещу решение № 15 от 29.12.2016 г. на Общински съвет – Ямбол в частта по т.1 – предложение за одобряване на план-сметка за необходимите средства за предоставяне на услугите по сметосъбиране и сметоизвозване, поддържане и експлоатация на депо, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в Община Ямбол през 2017 г. и в частта по т. 2. – определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2017 г. С допълнение към жалбата оспорващият направи искане за спиране на действието и прилагането на Решението на ОбС – Ямбол от 29.12.2016 г. Административен съд – Ямбол остави без уважение това искане на жалбоподателя, за което има подадено касационно обжалване във ВАС, както има и възражение срещу касационната жалба от страна на ОбС – Ямбол. По дело №27 са изпратени за присъединяване още две административни дела, образувани по жалби против същия административен акт. Едната е депозирана от Тодор Стоянов в качеството му на управител на фирма, а другата е от Георги Зафиров.
И в трите жалби, постъпили в Административен съд – Ямбол, се иска отмяна на атакувания административен акт като се сочи, че решение №15 от 29.12.2016 г. на Общински съвет – Ямбол в частта по т.1 и т.2 е неправилно, незаконосъобразно и взето в противоречие с разпоредбите на Закона за местните данъци и такси, Закона за местното самоуправление и местната администрация и АПК.
На осн. чл.180, ал.1 и ал.2 от АПК, оспорването на решението по протокол № 15 от 29.12.2016 г. на Общински съвет – Ямбол беше съобщено чрез обявление в Държавен вестник в частта по точки 1 и т. 2.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com