02.02.2023

Търгове за месец февруари в община „Тунджа“

Със заповед на кмета на община „Тунджа” Георги Георгиев, са насрочени търгове, които ще се проведат на 22 и 23 март 2017 година, от 9.30 ч., в залата на общината.

На 22 март 2017, от 9.30 ч., ще се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за стопанската 2016-2017 година на свободните пасища, мери и ливади от Общинския поземлен фонд.

На 23 март 2017 г., от 9.30ч., на основание чл. 65 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост на ОбС „Тунджа“ и Заповед РД-07-0219 от 06.03.2017 година на кмета на община „Тунджа“, е обявен публичен търг за продажба на 10 урегулирани поземлени имота, за които не е осъществена процедура по промяна предназначението, съгласно глава III от раздел 5 от Закона за горите. Имотите са в землището на с. Победа.

За предоставяне под наем за срок от 10 /десет/ години на имоти частна общинска собственост на територията на община “Тунджа”, се предлага едно помещение в село Роза. Със спечелилият търга ще се сключат договори за наем, при заплащане на 100% от месечната наемна цена до 25 число на текущия месец.

Обявен е публичен търг с явно наддаване на основание чл. 65 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост на ОбС „Тунджа“-Ямбол и Заповед РД-07-2018 от 06.03.2017 година, за продажба на две дворни места в селата Завой и Калчево.

Стъпката за наддаване на предлаганите имоти е 5% от началната тръжна цена.

Когато на публичния търг се яви само един кандидат, същият се обявява за спечелил търга, по предложената от него цена, която не може да бъде по-ниска от началната тръжна цена, завишена с една стъпка.

До участие в търга се допускат физически и юридически лица.

Лица, които имат просрочени задължения към община „Тунджа” към датата на провеждане на търга, не се допускат до участие в него.

Информация за търговете може да се получи в стая № 306 и № 307, ет. ІІІ на административната сграда на общината в гр. Ямбол, пл. „Освобождение” № 1 и на тел. 046 684 302; 046 684  303, както и от сайта на община „Тунджа“ – www.tundzha.net.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com