28.01.2023

На вниманието на ОбС – подписката на ИК за свикване на местен референдум

На 27 март от 10 ч. в Стралджа


След вземането на решение относно подписката на Инициативен комитет Ямбол за свикване на местен референдум съветниците от Стралджа ще продължат работата си с обсъждане на допълнителни точки към дневния ред. Освен одобряване на Годишния доклад за наблюдението и изпълнението на Общинския план за развитие на община Стралджа 2014-2020г. за 2016 г. предстои изслушване на отчет за изпълнение на дейностите, заложени в Общинската програма за опазване на околната среда и неразделната част от нея – Общинската програма за управление на отпадъците през 2016г. Атанас Киров, кмет на общината, ще внесе  отчет по изпълнение на дейностите от Общинската програма за закрила на детето 2016г. с предложение за приемане на новата програма за 2017г.. В допълнителните точки на дневния ред са включени още няколко докладни записки за ликвидиране на съсобственост, продажба на имот- частна общинска собственост, учредяване право на строеж. На вниманието на съветниците ще бъде и предложение за  изменение и допълнение на Наредба № 7 за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Стралджа.  И на това заседание предстои вземане на решение за отпускане на еднократни помощи на нуждаещи се граждани

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com