30.03.2023

Заседание на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в община „Тунджа“

Под председателството на Станчо Ставрев – заместник-кмет на община „Тунджа” и председател на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в общината, на 22.03.2017 г. се проведе заседание на комисията и се прие годишният отчет за нейната работа през 2016 година и план за работата през настоящата година. Материалите бяха представени от секретарят на комисията Цветанка Алексиева.

Съгласно предварително обявения дневен ред, Комисията обсъди и прие отчета за 2016 г. и плана за работа през 2017 г.

Основна цел в дейността на Местната комисия ще бъде постигане на трайни резултати в превенцията на детската престъпност и корекция на рисковото поведение сред децата. Стремежът е да се усъвършенства мрежата за взаимодействие – получаване, обработване и насочване на сигнали, свързани с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни на територията на общината. По думите на председателят Станчо Ставрев, програмният документ е отворен и в хода на работа могат да бъдат включвани нови инициативи и дейности.

В изпълнение на задачите, предвидени в ЗБППМН, Местната комисия   организира  и синхронизира дейността си с всички органи, институции,  организации и структури на територията на общината и областния град, ангажирани с превенцията на асоциалните прояви на малолетните и непълнолетните, с опазване живота, здравето и правата на  децата и защита на техните интереси. В цялата система  местната комисия има своето място и дава своя принос, съобразно професионалните  компетенции  на своите членове.

Председателят на Комисията – заместник-кметът на общината Станчо Ставрев даде висока оценка на работата през изминалата година и пожела на членовете още по-добри и трайни резултати в превенцията на детската престъпност, системна превантивна дейност за ограничаване на асоциалното поведение, свеждане до минимум на противообществените прояви на малолетните и непълнолетните деца, както и възпитаване на коректни и толерантни междуличности отношения.

Участниците в заседанието избраха Оперативно бюро, като помощен орган на председателя на комисията.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com