26.03.2023

Съобщения за Местни данъци и такси

Община „Тунджа” приключи с разпространението на съобщения към собствениците на движимо и недвижимо имущество за задълженията им за местни данъци и такси. В съобщенията има генериран КИН – контролен идентификационен номер, чрез който е възможна и он-лайн проверка на задълженията през официалния сайт на общината: http://www.tundzha.net/

От месец февруари 2017 г. се приемат плащания на задължения за текущата година, които са със срокове за погасяване – до 30.06.2017 г. за първа вноска и 31.10.2017 г. – за втората.

Дирекция „Местни данъци и такси” напомня, че на предплатилите до 2 май 2017 г. за цялата година се прави отстъпка 5 на сто. Налозите за местни данъци и такси могат да бъдат заплатени в брой в кметствата на всички населени места на община „Тунджа”, на касата в Центъра за административни услуги в гр. Ямбол, по банков път или чрез пощенски запис.

Към 23 март 2017 г. в приход на бюджета на община „Тунджа” са постъпили 430 000 лв. от местни данъци и Такса битови отпадъци, което е 20 % от очакваните приходи за годината.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com