25.03.2023

Делото за размера на такса битови отпадъци в Ямбол е отложено за 21 април

Административен съд – Ямбол даде днес ход на делото, образувано по жалба на Иван Кърцъков,  Георги Зафиров и Тодор Стоянов срещу решение № 15 от 29.12.2016 г. на Общински съвет – Ямбол в частта по т.1 – предложение за одобряване на план-сметка за необходимите средства за предоставяне на услугите по сметосъбиране и сметоизвозване, поддържане и експлоатация на депо, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в Община Ямбол през 2017 г. и в частта по т. 2. – определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2017 г. По време на съдебното заседание единият от жалбоподателите оттегли жалбата си. Съдебният състав даде 5-дневен срок на Общински съвет – Ямбол, в който да предостави на съда заверено копие от Протокола на заседанието на съвета, проведено на 15 март 2017 г., когато общинските съветници са гласували, процесното решение да бъде отменено.  Едномесечният срок на обжалване на новото решение на Общински съвет – Ямбол не е изтекъл. Поради тези причини, Административен съд – Ямбол отложи следващото заседание по делото за 21 април от 10,30 часа.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com