26.03.2023

Двадесет и трето заседание на Общински съвет – Болярово

На 21 април 2017 година Общински съвет – Болярово проведе двадесет и третото си заседание. На него общинските съветници разгледаха, обсъдиха и приеха двадесет и шест докладни записки. Сред тях бяха отчетите за работата през периода ноември 2015 г. – 31 декември 2016 година на кметовете на кметствата на селата: Шарково, Голямо Крушево, Стефан Караджово, Воден, Попово, Малко Шарково и кметските наместници на селата: Горска поляна, Камен връх, Денница, Оман.

На заседанието бяха приети и отчетите за дейността през 2016 година на всички читалища в общината: НЧ “Възраждане 1912” – гр. Болярово, НЧ „Н.Й.Вапцаров 1930” – с. Попово, НЧ „Ана Маймункова 1894” – с. Воден,  НЧ „Светлина 1928” – с. Мамарчево, НЧ „Просвета 1927” – с. Голямо Крушево, НЧ „Стефан Караджа 1904” – с. Стефан Караджово. Общинските съветници бяха единодушни, че не само отчетите на читалищните секретари са отлично изготвени, но и дейността на читалищата действително е богата и разнообразна.

Обсъдени и приети бяха още докладни записки относно: одобряване отчета за разходите за командировки на кмета на общината и председателя на Общинския съвет за първото тримесечие на 2017 г.; отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление; отчет за организацията на работата на общинската администрация, кметовете и кметските наместници по Закона за гражданската регистрация за 2016 г.; отчет за организацията на работата на общинската администрация, кметовете и кметските наместници по закона за вероизповеданията, подзаконовите нормативни актове и Наредба № 14 за гробищните паркове и погребално – обредната дейност на община Болярово 2016 г.; предоставяне безвъзмездно право на ползване върху имоти частна общинска собственост на „Гранична полиция“; даване на разрешение на ГД „Гранична полиция“ за възстановяване на пътни участъци от фронтални и рокадни пътища по държавната граница, попадащи в имоти общинска собственост; продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост в землището на с. Странджа.

Интересна бе разгледаната и приета докладна записка относно отчет за организацията на работата на общинската администрация, кметовете и кметските наместници по чл.133, 134, 178 и други разпоредби за общините от Закона за ветеринарно медицинската дейност за 2016 г. с вносител заместник-кмета Нина Терзиева. За нейното разглеждане като гости бяха поканени директорът на Областната дирекция по безопасност на храните д-р Николай Георгиев и д-р Стоян Колев (началник на отдел „Здравеопазване на животните”). Освен че получиха висока оценка и благодарност за съвместната работа от общинския кмет и кметовете и кметските наместници, гостите отговориха на множество въпроси, зададени от тях.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com