09.12.2022

Община „Тунджа“ е домакин на международна среща по Програма Еразъм +

На 10 май 2017 година, се проведе работна среща в община „Тунджа“ на тема: „Европа 2020 и възможностите за включване на ромските ученици и техните родители. Европейски оперативни програми в България.“

Тя е част от проекта „Мост между културите – метод на необходими политики и стратегии за включване на ученици и техните родители от ромски произход в образователната система“,  финансиран по Програма ЕРАЗЪМ +.

Основните акценти, дискутирани по време на срещата бяха – Европейските оперативни програми в България и възможностите за включване на ромските ученици и техните семейства, участието на ромските медиатори и ролята им за провеждане на активна политика и общностна дейност, както и добри практики при включване на ромските деца и техните семейства в образователната система на община „Тунджа“.

На събитието присъстваха кметът на община „Тунджа” Георги Георгиев, заместник-кметът Станчо Ставрев, представителите на 4-те държави, партньори по проекта – Испания, Румъния, Италия и Турция, представители на Областен информационен център – гр. Ямбол, директори и педагози от общинските училища, ромски медиатори и представители на общинската администрация.

„…Образованието в община „Тунджа“ не е просто секторна политика, а общо и общностно дело, което разчита на партньорството и сътрудничеството между училището и местната власт – общината,  кметството,  читалището,  социалните услуги, на  доброто взаимодействие с родителите. Съвместната работа между институциите има една обща цел и тя е по-доброто бъдеще на нашите деца. Затова и заедно търсим възможните и най-адекватни решения на големия въпрос за приобщаването на всички към ценностите на образованието, и най – вече на децата и семействата от малцинствени и маргинализирани групи. Работим заедно, работим в партньорство, работим екипно с разбирането, че работата на повече хора и повече организации, допринася за по-добрите резултати в областта на интеграцията….”, с тези думи кметът Георги Георгиев откри и даде ход на международната среща.

Заместник-кметът Станчо Ставрев коментира, че пътят за равния достъп към образование на всички деца минава през споделените отговорности на всички участници в местната общност.

Проектът „Мост между културите – метод на необходими политики и стратегии за включване на ученици и техните родители от ромски произход в образователната система“ има за цел да насърчи културното многообразие и междукултурния диалог, като средство за борба срещу социалното изключване, пред което са изправени младите роми; подобряване на образователното равнище и условията на живот на ромите; активно участие на преподавателския състав в дейности за интеркултурното образование; промяна на нагласите и съзнанието на ромските семейства във връзка с важността на образованието като основен инструмент за постигане на по-добра интеграция.

В рамките на визитата, осъществена на 9 май 2017 г., представителите на партньорите по проекта посетиха ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Дражево и детската градина в с. Хаджидимитрово. Те се запознаха с целодневната организация на образователния процес в тунджанските училища, условията за ранна детска грижа и предучилищна подготовка.

На 10 май, след като приключи работната среща, групата посети Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Веселиново, където гостите имаха възможността да се запознаят с учебния план и съпътстващите го образователни и възпитателни дейности и инициативи, провокирани от креативността на учениците и учителите.

Втората дестинация от посещението на представителите по проекта беше Центърът за подкрепа за личностно развитие – Общински център за изкуство и извънучилищна дейност „Тунджа” в село Кабиле.

На 11 май международните делегации посетиха СУ „Св. Паисий Хилендарски“, с. Скалица и се запознаха с възможностите за придобиване на средно образование, вкл. с лозовите насаждения за учебна практика. След това се проведе форум на тема: „Образованието – мост между културите“.

В края на деня гостите бяха поздравени с богата празнична програма в залата на народно читалище „Светлина – 1928“, в която взеха участие учениците от СУ „Св. Паисий Хилендарски“, с. Скалица и децата от детска градина „Звездица“ в селото.

Чрез посещенията, партньорите по проекта „Мост между културите – метод на необходими политики и стратегии за включване на ученици и техните родители от ромски произход в образователната система“, имаха възможността отблизо и на практика да се запознаят със социалната и образователна  политика на община „Тунджа”.

Образователните институции на територията на общината имат особена мисия, свой облик и са ключови за социалната интеграция в малките населените места.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com