02.02.2023

Три търга през месец юни в община „Тунджа“

Със заповед на кмета на община „Тунджа” Георги Георгиев, са насрочени три търга, които ще се проведат на 22 юни 2017 година, от 9.30 ч., в залата на общината.
На основание чл. 65 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост на ОбС „Тунджа“ и Заповед РД-07-0559 от 06.06.2017 година на кмета на община „Тунджа“, е обявен публичен търг за продажба на общински недвижим имот – дворно място, с площ 760 кв. м., в землището на село Калчево, при начална тръжна цена 3 320 лева, без ДДС.
За предоставяне под наем за срок от 10 /десет/ години на публичен търг се предлагат четири язовира, общинска собственост, в селата Маломир, Скалица/Кунево и Чарган.
Обявен е публичен търг с явно наддаване на основание чл. 65 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост на ОбС „Тунджа“-Ямбол и Заповед РД-07-0558 от 06.06.2017 година, за продажба на три общински терена – други територии нестопански, в местността „Кору дере“ – село Кабиле.
Стъпката за наддаване на предлаганите имоти е 5% от началната тръжна цена.
Когато на публичния търг се яви само един кандидат, същият се обявява за спечелил търга, по предложената от него цена, която не може да бъде по-ниска от началната тръжна цена, завишена с една стъпка.
До участие в търга се допускат физически и юридически лица.
Лица, които имат просрочени задължения към община „Тунджа” към датата на провеждане на търга, не се допускат до участие в него.
Времето за оглед на обектите е до 21.06.2017 г., чрез кмета на населеното място.
Информация за търговете може да се получи в стая № 306 и № 307, ет. ІІІ в административната сграда на общината – гр. Ямбол, пл. „Освобождение” № 1, на тел. 046 684 302; 046 684 303, както и от сайта на община „Тунджа“ – www.tundzha.net.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com