02.02.2023

В община „Тунджа“ отчетоха изпълнението на бюджет 2016 година

На 29 юни 2017 г., в заседателната зала на община „Тунджа“,  кметът на общината Георги Георгиев представи отчета за изпълнението на бюджета на община „Тунджа“ за 2016 година.

На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси беше организирано обществено обсъждане на отчета за изпълнение на бюджета на Община „Тунджа“ за 2016 година, който след това ще бъде внесен за одобрение от Общински съвет “Тунджа“-Ямбол.

В изложението си кметът подчерта, че въпреки трудностите през изминалата година, основните приоритети са били запазване на финансовата стабилност; подобряване условията и стандарта за живот на жителите на общината; подобряване на техническата, социалната, образователната и здравната инфраструктура; запазване обхвата и подобряване качеството на предлаганите социални, образователни  и административни услуги; ефективно управление на общинската  собственост и разширяване обхвата от стопански дейности; постигане на по-добри условия за осигуряване безопасността на гражданите; дейности по благоустрояване на населените места и опазване на околната среда; привличане на външно финансиране с цел постигане на заложените общински политики и ефективното управление на финансовите ресурси.

През 2016 г. община „Тунджа” стартира с планиран бюджет в размер на 13 745 921 лв. В края на годината той достига 14 505 367 лв., което показва ръст от 5,52%, спрямо първоначалния план.

Кметът Георги Георгиев сподели на публичното обсъждане, че това увеличение не е от повишаване на данъците за жителите и бизнеса в общината, а от по-добрата им събираемост, от по-доброто управление на общинската собственост и най-вече благодарение на множеството спечелени от община „Тунджа“ проекти, чрез които получава външно финансиране. Чрез тях са се увеличили възможностите за финансиране на най-различни и полезни дейности за хората, които са видими във всяко едно населено място.

Общото изпълнение на приходите към 31.12.2016 г., е в размер на 15 074 853 лв., от които собствени приходи – 4 320 193 лв., субсидии и трансфери от ЦБ и други организации – 10 374 209 лв. и друго финансиране – 380 451лв. Това е изпълнение от 104% на актуализирания план по приходите в края на годината.

Като цяло извършените разходи през 2016г. отразяват потребностите на местната общност, но в никакъв случай не ги покриват изцяло и са съобразени с възможностите на бюджета. Разходването на средствата е съобразено с приоритетните направления.

Изпълнението на разходната част на бюджета на общината за 2016 г. е в размер на 13 675 990лв. С най-голям дял в общите разходи са тези за „Образование” – 5 233 266 лв. и дял от 38,3%. Следват разходите за функциите „Общи държавни служби” – с дял от 22,8%;  „БКС” – 11,6%;  „Почивно дело и култура” – 8,9%; „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” – 8,0% и „Икономически дейности” – 6,8%. Финансирането завършва с функциите „Здравеопазване” – с дял от 1,8%; „Отбрана и сигурност” – 1,5% и „Други разходи” – 0,3%.

За функция „Образование” са изразходени 5 233 266лв. През 2016 г. община „Тунджа“ продължава да осигурява безплатно пътуване до средищните училища, безплатно хранене на всички ученици, както и безплатното посещение на детски ясли и градини.

Във функция “Социално осигуряване, подпомагане и грижи” разходваните средства  са в размер на 1 094 913 лв. Значително са обогатени дейностите, свързани със социалната политика на общината. През 2016 година 1 242 души от община „Тунджа” са включени в социални услуги, свързани с предоставяне на готова храна; 91 жители ползват или са ползвали услуги в домашна среда под грижите на 73 лични асистента; 105 възрастни хора и хора с увреждания са потребители на услугите в дневните центрове.

Сериозни грижи се полагат за задоволяване по най-добър начин здравните потребности на жителите на общината, обогатяването на културния живот по населени места с нови прояви, реализирането на проекти и дейности на младежките организации, подкрепата за спортните клубове и масовия спорт.

Общината усъвършенства работата си за своевременното, професионално и компетентно административно обслужване на гражданите и бизнеса, в т. ч. и с реализиране на проекти с европейско финансиране. Във всички 44 населени места е осигурена интернет връзка. Утвърдена форма на диалог с гражданите са приемните дни на кмета на общината, както в административната сграда, така и по населени места, в които при необходимост участват представители на специализирани институции, РУП „Тунджа”, експерти.

Продължиха усилията за доброто стопанисване на общинската собственост и подпомагане на инвеститорите в стремежа им за реализиране на техни инициативи в полза на жителите на общината. Реализираха се дейности за създаване условия за повишаване на заетостта и увеличаване на доходите на населението чрез ангажирането на безработни лица по програми за трудова заетост.

Обновяването на инфраструктурата е първостепенен приоритет и доказателство за това са направените инвестиции за 2016 година, които са в размер на 1 690 124 лв., финансирани със собствени средства и средства от републиканския бюджет. Извършени бяха капиталови разходи за основни ремонти и придобиване на дълготрайни и недълготрайни материални активи на стойност 1 061 188 лв. Бяха извършени основни или текущи ремонти във всяко от  населените места. Сред по-важните от тях са: ремонт на 8 детски градини, 6 читалища, 2 училища, 3 здравни служби, 3 кметства и общински сгради, 8 гробищни парка, спортни и други обекти.

И през 2016 година община „Тунджа” активно продължи работата по проекти с външно финансиране. Реализирани бяха дейности по дванадесет проекта на обща стойност 871 979 лв., финансирани със средства от европейските фондове.

Усилията на общината насочени във всички посоки, касаещи решаване ежедневните проблеми на жителите на община „Тунджа” и допринасят по безспорен начин за повишаване качеството на живот в 44-те населени места на общината.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com