03.02.2023

РИОСВ – Стара Загора провери 63% от планираните за контрол бензиностанции, включително и в Ямболско

През шестте месеца на 2017 г. експертите на РИОСВ – Стара Загора провериха  63% от планираните бензиностанции в Старозагорска, Сливенска и Ямболска област.

Контролът обхвана техническото оборудване със системи в съответствие с етап ІІ за улавяне на бензиновите пари и тяхната ефективност. Изискването е разписано в Наредба №16 за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини.

Всички оператори трябваше да приведат съществуващите бензиностанции в съответствие с изискванията до края на 2016 г. С изменението на наредбата беше даден двугодишен преходен период  на операторите на такива обекти. На два обекта – в Стара Загора и Нова Загора, бяха открити несъответствия с тези изисквания, за което са образувани административнонаказателни производства.

 

Според Закона за чистотата на атмосферния въздух физическите лица, неизпълнили изискванията на наредбата, подлежат на глоба от 2000 до 10 000 лв., а за юридически лица имуществената санкция е в размер от 5000 до 20 000 лв.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com