30.01.2023

Встъпителна пресконференция по проект „Хоризонти“ в община „Тунджа“

На 31 юли 2017 г., в община „Тунджа” се проведе встъпителната конференция за представяне на проект „Хоризонти“ – чрез образователна интеграция към пълноценна социализация в малките населени места от селски тип“, Договор за БФП BG05M2OP001-3.002-0397 от 07.02.2017 г., процедура BG05M2OP001-3.002 „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020.

Управляващ орган на програмата е Министерство на образованието и науката чрез Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми”.

Общата стойност на проекта е 533 125,15 лв., от които 453 156,38 лв. европейско и  79 968, 77 лв. национално съфинансиране.

Община „Тунджа“ е бенефициент по проекта, като дейностите са с продължителност 24 месеца.

Дейностите по проекта се изпълняват на територията на общината в партньорство с общинските училища: Основно училище „Христо Ботев“, с. Ботево, Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Бояджик, Основно училище „Св. Св. Кирил  и Методий“, с. Веселиново, Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Дражево,  Начално училище „Васил Левски“, с. Завой,  Начално училище „Св. Климент Охридски“, с. Крумово, Основно училище „Св. Паисий Хилендарски“, с. Роза, Средно училище „Св. Паисий Хилендарски“, с. Скалица, Основно училище „Васил Левски“, с. Тенево и  Сдружение „Център за образователни програми и социални инициативи (ЦОПСИ).

Кметът на община „Тунджа“  Георги Георгиев подчерта, че този проект е насочен към развитие на диалога и сътрудничеството между общината, партньорите по проекта, родителската общност и други заинтересовани страни, с цел по-доброто училищно образование, възпитание и социализация на учениците в тунджанските училища.

… „Убеден съм, че реформата в образованието може да се случи, ако заедно отстояваме подкрепата за подрастващите, заедно работим за развитието на капацитета на нашите деца.“…, допълни той.

Участие в срещата взеха заместник-кметът на община „Тунджа“ Станчо Ставрев – ръководител на проекта и Марина Великова – експерт от сдружение „ЦОПСИ“.

Заместник-кметът Станчо Ставрев запозна присъстващите с основната цел на проекта, която е насочена към подпомагане на ученици от етническите малцинства от община „Тунджа“, за да се изградят като пълноценни граждани и да постигнат успешна професионална, социална и творческа реализация, посредством осъществяването на нови инициативи и въвеждането на иновативни подходи в рамките на общинската образователна инфраструктура, както и чрез насърчаване на родителското участие.

Проектът цели гарантирането на равен достъп до училищно образование, осигуряване на допълнителни образователни възможности за ученици от маргинализираните общности; подобряване на училищната среда и повишаване качеството на образованието в училищата на територията на общината; реализиране на допълнителни форми на работа с ученици, за които българският език не е майчин за компенсиране на пропуските при усвояване на учебния материал; изпълнение на дейности за взаимно опознаване на ученици от различни етноси и възпитаването им в дух на толерантност; създаване на условия за успешна социализация на ученици от етническите малцинства; осигуряване на психологическа подкрепа за учениците и преодоляване на негативни обществени нагласи, основани на етническия произход в местни общности; въвеждане на нови дейности за пълноценно включване на родителите в образователния процес и в живота на училищните общности.

Настоящият проект, както и вече изпълнени сходни проекти, допълват и разширяват мерките, свързани с един от най-важните приоритети в общинската образователна политика – по-високо качество и по-добър достъп до образование, чрез създаване на подкрепяща среда на деца и ученици от етническите малцинства.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com