29.05.2023

Оживен интерес към финансиране на земеделие, животновъдство, бизнес и туризъм в градовете Елхово, Болярово и Стралджа

Областен информационен център-Ямбол  отново предостави възможност на жителите на градовете Елхово, Болярово и Стралджа да получат актуална информация за финансиране по Програмата за развитие на селските райони и Оперативните програми. Изнесените приемни се състояха на 1 и 2.08.2017г. и имаха за цел да подпомогнат с информация на място всички желаещи да реализират своите проектни идеи чрез финансова подкрепа със средства от ЕСИФ.

Силен интерес проявиха посетилите на мобилните щандове към подмерките от Програмата за развитие на селските райони. Бяха обсъдени възможните и допустими инвестиции за развитие на земеделски стопанства, за животновъдство и преработка на земеделски продукти, за селски туризъм и предоставяне на услуги в селските райони. До края на 2017г. се очаква отваряне на прием по едни от най-желаните подмерки от ПРСР 2014-2020. Това са подмярка 4.1.2 „Инвестиции в земеделски стопанства по ТППРМС“, насочена към малките земеделски стопанства, подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/ маркетинг на земеделски продукти“, подмярка 6.1 „Създаване на стопанства на млади фермери“ и подмярка 6.4.1 „Инвестиции в неземеделски дейности“. На посетителите на събитията бяха раздадени брошури, изготвени от ОИЦ-Ямбол с актуална и подробна информация за всички мерки и подмерки с очакван прием до края на годината.

Жителите на Елхово, Болярово и Стралджа проявиха интерес и към процедурите по Оперативните програми, особено към  тези, подкрепящи предприемачеството, бизнеса, обучението и квалификацията на работници и служители,  подобряването на  условията на труд.

Мобилната информационна кампания в населените места на територията на област Ямбол популяризира дейността на ОИЦ-Ямбол като сигурен източник на информация за възможностите за кандидатстване за финансиране от ЕСИФ.  Чрез изнесените приемни  по места в Болярово, Елхово и Стралджа се осигурява равен достъп на жителите на областта до информация за европейско финансиране и се стимулира активността им в тази насока.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com