02.02.2023

Екологичната оценка на общия устройствен план на община Болярово

На работна среща, проведена в залата на община Болярово, представителите  на обединение „ Три калета 2016 „ представиха в община Болярово изготвените Задание за обхват и съдържание на екологична оценка на общ устройствен план на община Болярово, Схема за провеждане на консултации за екологичната оценка на общия устройствен план, Обяснителна записка и таблици и карти по предварителния проект на Общия устройствен план на община Болярово.

На срещата от община Болярово присъстваха заместник-кмета – Нина Терзиева, експерти от отдел „ Общинска собственост и устройство на територията“ и отдел „Обществени поръчки и проекти“ и представители на обединение „ Три калета 2016 „, които са изпълнителите, избрани чрез процедура по реда на ЗОП.

Въпросите, които се разгледаха бяха свързани с местоположението на община Болярово, чиято южна граница съвпада с държавната граница на Р България с Р Турция и всъщност е и част от външната граница на Европейския съюз.

Предстои съгласуването на Заданието за обхват и съдържание на екологична оценка на общ устройствен план на община Болярово и Схемата за провеждане на консултации за екологичната оценка на общия устройствен план с РИОСВ-Стара Загора, Басейновите дирекции на Пловдив и Варна, ОД „Земеделие“ , РЗИ-Ямбол, РДГ-Сливен, Националния институт за недвижимото културно наследство, град София, Регионалния исторически музей в град Ямбол, както и с населението на община Болярово.

Предвижда се в края на 2018 година община Болярово да разполага с Общ устройствен план, чиято изработка се съфинансира от МРРБ и община Болярово.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com