02.02.2023

Търгове през месец август в община „Тунджа“

Със заповед на кмета на община „Тунджа” Георги Георгиев, са насрочени три търга, които ще се проведат на 18 август 2017 година, от 9.30 ч., в залата на общината.

На основание чл. 65 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост на ОбС „Тунджа“ и Заповед РД-07-0779 от 04.08.2017 година на кмета на община „Тунджа“, е обявен публичен търг, с явно наддаване, за продажба на общински недвижим имот – втори етаж от масивна сграда, в землището на село Роза.

За продажба се предлагат и единадесет дворни места в селата Генерал Инзово, Симеоново и Хаджидимитрово.

Обявен е публичен търг, на основание чл. 65 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост на ОбС „Тунджа“ и Заповед РД-07-0778 от 04.08.2017 година на кмета на община „Тунджа“, за продажба на 6 урегулирани поземлени имота, за които не е осъществена процедура по промяна предназначението, съгласно глава III от раздел 5 от Закона за горите. Имотите са в землището на с. Победа (лесопарк „Бакаджик“).

Стъпката за наддаване на предлаганите имоти е 5% от началната тръжна цена.

Когато на публичния търг се яви само един кандидат, същият се обявява за спечелил търга, по предложената от него цена, която не може да бъде по-ниска от началната тръжна цена, завишена с една стъпка.

До участие в търга се допускат физически и юридически лица.

Лица, които имат просрочени задължения към община „Тунджа” към датата на провеждане на търга, не се допускат до участие в него.

Времето за оглед на обектите е до 18.08.2017 г., чрез кмета на населеното място.

Подаването на документи за участие в търга и внасянето на необходимите такси е до 16.08.2017 г.

Информация за търговете може да се получи в стая № 306 и № 307, ет. ІІІ в административната сграда на общината – гр. Ямбол, пл. „Освобождение” № 1, на тел. 046 684 302; 046 684  303, както и от сайта на община „Тунджа“ – www.tundzha.net.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com