30.01.2023

129 проверени язовири и водни съоръжения в областта. Броят на язовирите в добро техническо и експлоатационно състояние е малък

На брифинг в Областна администрация Ямбол бяха обобщени и представени конкретни данни за проверката на техническото и експлоатационно състояние на язовирните стени и съоръженията към тях на територията на област Ямбол. Към момента Областната комисия от специалисти представители на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор /ДАМТН/, Противопожарна безопасност и защита на населението / ПБЗН/, Басейнова дирекция и Областна администрация Ямбол приключиха проверката на 129 язовири и водни обекти на територията на първата от четирите проверявани общини. Протоколите са изготвени и подписани.

„Започнатият цялостен оглед на техническото и експлоатационно състояние на водните обекти, съоръжения и язовири на територията на областта дава цялостна картина на състоянието на сектора и показва проблемите. Проблемите не са малко. Броят на язовирите в добро техническо и експлоатационно състояние е малък. Има доста тревожни констатации. Но трябва да кажа, че виждаме, че започва и процеса на отстраняване на констатирани проблеми“, това каза заместник областният управител на област Ямбол Волен Дичев, който отговаря за работата на комисията.

Обобщени данни представи председателят на Областната комисия инж. Любомир Христов. Конкретните констатации на комисията са за: 9 язовири със скъсани стени; 9 язовири са сухи, без вода; 59 са посочени за решения за ремонт или извеждане от експлоатация; 18 язовири според проверяващите не са язовири; язовирите с неизправни преливници са 53; констатирани са 6 язовири без основен изпускател; 7 са с мокри зони в основата на сухия откос; 35 язовири са с обрасло или непочистено речно корито на 500 метра след язовирната стена; язовирите с дървета по водния откос са 21; без планове за аварийна безопасност са почти всички. Всички тези направени констатации комисията от експерти смята, че ясно характеризират не доброто състояние на водните обекти и съоръженията към тях.

На базата на тези конкретни факти комисията обобщава и конкретните проблеми.

Един от най-големите проблеми са скъсаните язовирни стени. Драстичен случай е скъсаната и невъзстановена язовирна стена на язовир край село Болярско. Как и по какви причини е станало късането на язовирни стени е въпрос, който следва да бъде изясняван от други разследващи органи. Проблем за изясняване от компетентните органи е и как става така, че има  засяти със земеделска продукция язовири. Последствията обаче от едни такива деяния могат да бъдат много сериозни и да доведат  до заливания и опасност за живота и здравето на хората, категорични са експертите.

Намалена проводимост на преливните съоръжения, което води до опасно повишение на водното ниво в язовирите е друг извод направен от председателя на комисията инж. Христов. Не се спазва изискването на Наредбата собственикът на язовира да  поддържа проводимостта на речното корито на отстояние 500 м след язовира, констатират също експертите. В тази връзка комисията е направила и редица конкретни предписания.

На журналистически въпроси кой е отговорен за състоянието на язовирите и какво следва от тук нататък заместник областният управител Волен Дичев отговори, че „почистването, поддържането и експлоатирането на язовирите и съоръженията към тях е задължение на собственика“. „Направените предписания са със срокове и те трябва да се изпълняват. Именно собствениците подлежат на санкции от ДАМТН. В случая собствениците трябва да проявят отговорно отношение към проблемите“, каза още той.

Проверките продължават в другите общини на територията на област Ямбол.

Крайният срок за приключване на проверките в нашата област е 31 октомври 2017г.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com