28.01.2023

Приключва голям проект на Община Тунджа

На 25 август 2017 г., от 15.20 часа, в залата на първия етаж в административната сграда на община „Тунджа” ще се проведе заключителна пресконференция, на която ще бъдат отчетени резултатите от изпълнението на проект „Център за услуги в домашна среда  – интегриран  модел на социално включване за независим живот в малките населени места от селски тип в община „Тунджа“, финансиран по операция BG05M9OP001-2.002 „Независим живот“ на ОП РЧР 2014 – 2020 в размер на 499 964.12 лв. Общата продължителност на проекта е 22 месеца, като интегрираните услуги за потребителите се предоставят  за период до 18 месеца.

По време на реализацията на проекта бяха предоставени интегрирани медико-социални услуги на лица и деца с увреждания, както и на възрастни хора над 65 годишна възраст, които поради хронични здравословни проблеми трудно организират своя бит в домашна обстановка.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com