03.02.2023

Ямболска област е с малко инвестиции и висока смъртност

 

„Развитието на област Ямбол е възможно само ако чувствително се подобри демографската картина на областта и заедно с това и нейния инвестиционен облик“, до този извод стигнаха членовете на Областния съвет за тристранно сътрудничество /ОСТС/. Това събиране на областно ниво на представители на синдикатите, на работодателските организации и на институциите в областта възстанови диалога и активното обсъждане на демографски теми и проблеми от регионален характер.
Социално икономически анализ на тенденциите на развитие на област Ямбол направи председателят на ОСТС и заместник областен управител Христо Колев. Статистическите данни от последните няколко години сочат подобряване на икономическите показатели на областта, но проблемите за разрешаване са не малко. Анализът и изводите на заседанието бяха направени на база някой факти:
По Брутен вътрешен продукт на човек от населението оставаме значително под средното за страната, на 12-то място спрямо останалите области. Изводът, който може да се направи е, че стойността на БВП на човек от населението за област Ямбол е по-ниска от средната стойност за Югоизточния район, която пък от своя страна е по-ниска от тази за страната.
Брутната добавена стойност на областта се увеличава относителния дял на индустриалния сектор, намалява относителния дял на добавената стойност от аграрния сектор, запазва се относителния дял на услугите;
Преките чуждестранни инвестиции в нефинансовия сектор в областта са 79 млн.евро за 2015г. Те са 6 пъти по-ниски от средното за страната, изчислено на човек от населението. Въпреки увеличението спрямо 2014г., област Ямбол е сред последните места в страната по размер на реализираните преки чуждестранни инвестиции По оценка от Института за пазарна икономика инвестициите в областта остават ниски, въпреки че местните администрации се справят добре с усвояването на европейски средства.
Според показателите Коефициент на икономическа активност и Коефициент на заетост на лицата между 15 и 64-год.възраст област Ямбол е близо до средното ниво за страната, и се подобрява. По актуални данни за безработицата имаме чувствително намаляване на безработицата.
По официални данни средната годишна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Ямбол е под съответното средно ниво за страната .
При проследяване на динамиката в демографското развитие на областта се установява, че е налице устойчива тенденция към общо намаление на населението, което е характерно и за демографските процеси в национален мащаб. По брой на населението област Ямбол се нарежда на 22-ро място след областите. Коефициентът на обща раждаемост в областта е около средния за страната. Коефициент на обща смъртност в областта е по-висок от средния за страната. Коефициент общ прираст на населението в област Ямбол е минус 15.3‰.
Позитивна тенденция е, че процентът на застрашените от бедност и социално изключване и техният брой намаляват, както за областта, така и за района. Линията на бедност за 2015 г. в Югоизточен район е 3 692 лв. за едно лице, с относителен дял на бедните 22,5%, докато за област Ямбол линията на бедност е 3 715 лв. през същата година, с относителен дял на бедните 14.4%.
Членовете на тристранния съвет се обединиха около мнението, че макар икономическата активност в областта да е на добро равнище, а безработицата ниска, следва да се обърне специално внимание на структурата на инвестициите от гледна точка на технологично ниво, екологосъобразност, условия на труда и ниво на възнаграждения.
Обсъдени бяха редица насоки по които да се работи, за подобряване цялостната среда в регионален мащаб – от задържане на младите хора, през реакция на вътрешната и външна миграция от областта; стимулиране завръщането на емигрирали квалифицирани кадри; насърчаване на раждаемостта; насърчаване на отговорно родителство; закрила и позитивно отношението към семейството, брака и децата, създаване на квалифицирани кадри и т.н
След направените подробни доклади за нивото на развитие на област Ямбол и демографските тенденции членовете на Областния съвет за тристранно развитие ще разработят и обсъдят конкретни мерки и дейности на ново заседание базирайки се на Националната стратегия за демографско развитие на населението но Република България /2012-2030г./.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com