28.01.2023

Готовност на общинските детски градини и училища за началото на учебната 2017-2018 година

На прага на предстоящата учебна година, община „Тунджа“ за пореден път приоритетно насочва усилията си към осигуряване на равен достъп до образование и детска грижа.

През  учебната 2017-2018 година в детските градини на територията на община „Тунджа“ ще бъдат формирани общо 28 групи, 4 от тях–яслени. По данни на директорите към 31.08.2017 г. в групите ще бъдат обхванати общо 555 деца.

Отчита се по-добър обхват на децата спрямо началото на предходната учебна година с около 10 на сто.

Децата на 5 и 6 – годишна възраст са общо 227, децата на възраст от 2 до 4 г. са 267, а в яслените групи към детските градини са записани общо 61 деца.

Осигурени са комплектите познавателни книжки за децата в задължителна предучилищна възраст.

Организирано е безопасното и сигурно пътуване на децата със училищни автобуси, специализиран транспорт и в отделни направления с междуселищен транспорт.

Децата при извозването се придружават от персонал, работещ в детската градина.

Приключват ремонтните дейности в сградата на детска група „Маргаритки“, с. Безмер към Детска градина „Изворче“, с. Кабиле, община „Тунджа“.

По проекти с европейско финансиране се предоставят интегрирани услуги – педиатрична грижа, стоматологичен скрининг, психологическа и логопедична подкрепа.

Пак по проект се прилага модел на общностна работа и взаимодействие със семействата на децата в предучилищна възраст, като към детските градини работят общо 9 ромски образователни сътрудници.

Общинската училищна инфраструктура за учебната 2017–2018 година обхваща: 10  училища, като 2 от тях са начални, 7 основни и едно средно училище.

По информация на директорите в трите групи за задължителна предучилищна подготовка, по една съответно в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, с. Бояджик, в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, с. Веселиново и НУ „Васил Левски”, с. Завой, са записани общо 47 деца.

Броят на първокласниците е 120, а учениците от І до VІІ клас в общинските училища е 939. В паралелки от VIII – ХII клас в средното училище в с. Скалица ще се обучават общо 88 ученици, което потвърждава интереса към специалността „лозаровинарство”. Общият прогнозен брой на учениците от І до ХII клас в училищата на община „Тунджа“ е 1027 ученици.

Във всички училища е организирано целодневно обучение и за всички ученици, обхванати в целодневна организация е осигурено обедно хранене и безплатен транспорт.

Осигурени са учебници и учебни помагала за предстоящата учебна година, които са задължителна училищна документация.

Община „Тунджа“ реализира няколко проекта в партньорство с образователните институции.

През учебната 2017/2018 година ще се реализира с участието на общинските училища и детски градини проект по схема „Училищен плод”.

Общинските училища са партньори на община „Тунджа“ по проект  „Хоризонти” – чрез образователна интеграция към пълноценна социализация в малките населени места от селски тип”

Общинските детски градини са партньори на общината по проект „Заедно” – споделена грижа за предучилищно образование, възпитание и подготовка на децата в неравностойно положение в малките населени места от селски тип”.

Проектите са финансирани от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Общинските детски градини са партньори на община „Тунджа“ и по проект „Желани пространства“ – комплексен модел на интегрирани услуги за ранно детско развитие и социално включване в малките населени места“.

Проектът се финансира от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020.

Приоритетната роля в политиката на община „Тунджа“ имат ранната детска грижа, предучилищното и училищно образование. Общината се стреми да осигури модерна образователна система, с обновена и добре поддържана материална база, която създава конкурентна среда, позволяваща на всяко дете да се развива, да се учи и да израства като здрава, интелектуално и морално изградена личност, мотивирана според своите желания, възможности и приоритети.

Община „Тунджа” продължава инвестициите в развиване на образователната инфраструктура в съответствие с потребностите на местната икономика и нуждите на пазара на труда, което е важно условие за по-добрата реализация на младите хора. Осигурено е съвременно оборудване и обзавеждане и е създадена привлекателна образователна среда. Отменени са таксите за всички деца от детските градини, осигурени са целодневна организация на учебния процес и безплатен транспорт.  Обезпечени са безплатни закуски и обедно хранене за всички ученици, включени в целодневна организация на обучението и са осигурени условия за подкрепа на личностно развитие на всяко дете в съответствие с неговите потребности.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com