28.11.2022

Експертен съвет в Община Тунджа

П О К А Н А

 Съобщаваме Ви, че на 13.12.2017 г. от 11.00 ч. в залата на  ІІ етаж в Община „Тунджа“ ще се проведе заседание на Общинския експертния съвет по устройство на територията, на което ще се разглеждат следните обекти:

  1. Инвестиционен проект за обект: Еднофамилна жилищна сграда в УПИ XXVII-326 в кв.29 по ПУП на с.Кукорево. Докладва:арх.Г.В.Георгиев
  2. Проект за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на ПИ №199013 и ПИ №119050в землището на с.Чарган. Докладва:арх.Е.Русева
  3. Проект за изменение на ПУП – План за регулация на УПИ IV-80 и ХII-74 в кв.12 по ПУП на с.Веселиново. Докладва: инж.Е.Дженкова

4 . Проект за изменение на ПУП – План за регулация на УПИ V-185, VIII-58, IX-189 и X-56 в кв.3 по ПУП на с.Стара река.                               Докладва: инж.Ж.Желязков

  1. Проект за изменение на ПУП – План за регулация на УПИ IХ-475, Х-475и ХI-475 в кв.49 по ПУП на с.Бояджик. Докладва: арх.Е.Русева
  2. Инвестиционен проект за обект: Изграждане на нови бетонови алеи в гробищен парк по зададена схема  в УПИ I-1174 в землището на с.Кукорево.

Докладва:инж.А.Чанкова

  1. Проект за изменение на ПУП-План за регулация и застрояване на УПИ XIV в кв.50 по ПУП на с.Голям Манастир – част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива. Докладва:арх.И.Динев
  2. Проект за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на ПИ №001033 в землището на с.Стара река. Докладва:арх.Г.Дженков
  3. Проект за изменение на ПУП – ПРЗ за УПИ II-338 и УПИ Х-338 в кв.42 по ПУП на с.Кукорево- част от комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект:Къща за гости. Докладва:арх.Р.Петрова
  4. Проект за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на ПИ №016028 в землището на с.Симеоново.                           Докладва:арх.Е.Русева

 

Материалите на гореописаните обекти се намират в стая № 103, ет.І-ви на общината  и могат да се разглеждат от специалистите.

 

 

арх. ДИМИТЪР БЪЧВАРОВ/п/

Председател на ОЕСУТ

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com