16.11.2018

Публично обсъждане на бюджета в Община Болярово

ОБЩИНА БОЛЯРОВО, ОБЛАСТ ЯМБОЛ

О Б Я В А

На основание чл. 84, ал.6 от Закона за публичните финанси и чл.17, ал.2 от Наредба № 4 за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет ще се проведе публично обсъждане на проекта за бюджет на община Болярово за 2018 г.
Обсъждането ще се проведе на 11.01.2018 г. /четвъртък / от 14.00 часа в залата за заседания на Общински съвет в читалище „Възраждане“ гр. Болярово.
Поканват се всички граждани, представители на граждански сдружения и юридически лица, представители на медии и други, които осъществяват дейност на територията на общината да вземат участие в обсъждането.