30.03.2023

Публично обсъждане на проекта за бюджет на община Болярово за 2018 година

Лора Величкова

На 11 януари 2018 година от 14 часа се проведе публичното обсъждане на проекта за бюджет на община Болярово за 2018 година. Обсъждането откри председателят на Общински съвет – Болярово Атанас Дженков, като наблегна на важността му и призова към активно участие всички присъстващи. На общественото обсъждане присъстваха общинският кмет Христо Христов, секретарят на общината Мария Чанева, кметове и кметски наместници, общиски съветници, представители на общинската адмниситрация и социалните заведения, представители на регионални медии и граждани.

Мария Янчева (главен експерт «Бюджет и ФСД») разясни на присъстващите чрез презентация предложението за бюджета на общината за 2018 година.

От нейните думи стана ясно, че общинският бюджет е: финансовият план на общината; приходно-разходната сметка; израз на провежданата политика на местната власт. Общинският бюджет се съставя въз основа на: средства, заложени в Закона за държавния бюджет на Република България за 2018 година; планираните собствени приходи; реализирания преходен остатък.

Публичното обсъждане на проекта за общински бюджет на община Болярово за 2018 г. се провежда на основание чл.84, ал.2 от ЗПФ и чл. 17, ал.2 от Наредба № 4 за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет.  Общата сума на проектобюджета за 2018 година се очаква да достигне 5 750 000 лв. Това е с 9, 8 процента повече от стартовия общински бюджет за миналата година.

Предоставените средства от централния бюджет на община Болярово за 2018 година са общо 3 961 227 лв., което е 69 %. Обща субсидия за финансиране на държавните дейности – 3 791 374 лв., което е с 350 628 лв. повече от 2017 г. Собствените приходи са 1 532 426 (27 %), а преходният остатък 256 347 лв. (4%).

В държавните дейности са 3 791 374 лв., общата субсидия е 3 168 227 лв., собствени приходи, дофинансиране и издръжка – 301 800 лв, субсидия за капиталови разходи – 65 000 лв. В местните дейности средствата са 1 958 626 лв., собствените приходи – 1 230 626 лв., общата изравнителна субсидия е 186 500 лв., субсидията за капиталови разходи – 452 500, а за зимното поддържане и снегопочистване на общинските пътища – 89 000 лв.

Акцентите в разходната част на бюджета за 2018 г. са: общи държавни служби – 968 817 лв.; отбрана и сигурност – 157 461 лв.; образование – 1 109 833 лв; здравеопазване – 38 154 лв.;  социални дейности и услуги – 1 734 905 лв.; БКС и опазване на околната среда – 352 446 лв.; култура и спорт – 219 771 лв.; икономически дейности и услуги – 467 500 лв; капиталови разходи – 601 113; резервен фонд – 100 000 лв.

След подробите разяснения та госпожа Янчева относно плануваните приходи и разходи, кметът на общината господин Христов представи капиталовата програма за 2018 година и подготвените проекти (национални, еропески и трангранични), от които също се очаква да бъдат привлечени средства

Общите планирани средства по капиталовата програма са в размер на 1 039 219 лв., а от които: за основен ремонт на дълготрайни материални активи са  791 959 лв.; за придобиване на ДМА са предвидени общо 79 500 лв., а за придобиване на нематериални дълготрайни активи са предвидени 167 760 лв.

Кметът на община Болярово Христо Христов сподели пред общинските съветници, кметове и кметски наместници, регионални медии, специалисти от общинската администрация и граждани, че усилията за привличане на средства по проекти продължават. Общината има успешен опит в печеленето и работенето по проекти – независимо дали трансгранични, национални или европейски. И ще продължава да работи в тази посока. По този начин идват и допълнителни средства в общината, тъй като на проекти и собствени приходи се разчита наистина много. И се търси начин да се привлекат, за да е стабилна финаносово общината.

Той представи пред присъстващите проектите н процес на изпалнение, в процес на одобрение, инвестиционните намерения за кандидатстване през астоящата година по оперативни програми, частни инициативи. Общата стойност на проектите в процес на изпълнение е 1 616 940, 04 лв. На подадените проекти в процес на одобрение – 9 806 156, 22 лв. , а на инвестиционните намерения за кандидатстване по оперативните програми за 2018 г. – 12 550 0431 44 лв.

Г-н Христов заяви, че има още етапи до приемането на крайния вариант на бюджета, затова очаква предложения и мнения, които ще бъдат взети под внимание. По негово мнение общината приключи добре финансовата година. Има някои неразплатени сметки, които през този месец ще бъдат изчистени. През тази година ще облекчат бюджета и разходите по дофинансирае на двете училища и детската градина, които стават защитени и ще получат допълнителни средства за издръжката си, подчерта Христо Христов.

Освен председателят на Общински съвет – Болярово Атанас Дженков и общинският кмет Христов, отношение взеха и други присъстващи. Кметовете на селата Мамарчево и Стефан Караджово дадоха своите предложения. С искания и предложения се включиха и главният експерт „Хуманитарни дейности София Минева, Жельо Желев (главен експерт по икономически дейности в общината), директорът на ДГ „Здравец“ Калина Гюрова, управителят на ЦСРИ и Защитено жилище за лица с физически увреждания Марина Танева, председателят а Пенсионерски клуб – Болярово Елена Николова.

Общинският кмет заяви, че новите предложения ще бъдат обмислени и проектобюджетът, в своя краен вариант, ще бъде приет в края на месеца, на заседанието на Общинския съвет.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com