25.03.2023

Първа сесия за годината в Стралджа

Община Стралджа

В първото си за годината заседание, ОбС Стралджа ще има един доста натоварен дневен ред. На преден план е Годишната програма за придобиване, управление и разпореждане с имоти общинска собственост, която съветниците ще обсъждат. Веднага след това кметът Атанас Киров ще предложи промяна в структурата на община Стралджа и промяна на основната месечна заплата на кметове на кметства. Като следваща точка е приемане бюджета на общината за 2018 г. В януарското заседание е включен и отчет на кмета за втората година от Програмата за управление на община Стралджа от мандат 2015-2019 г. Председателят на ОбС Живко Ангелов е вносител на отчет за дейността на ОбС, неговите комисии и изпълнението на решения за периода м.август – м.декември 2017г. Той ще запознае съветниците и с новия план за дейността на ОбС през 2018г. Отчетът за дейността на МКБППМН за изминалата година ще представи Гроздан Иванов, зам.кмет. На заседанието предстои приемане на Общински план за младежта за 2018г., Годишна програма за развитие на читалищната дейност в общината и Културен календар за новата година, план на общината за противодействие на тероризма, Правилник за дейността на Общинското социално предприятие за озеленяване и благоустройство. Г-н Киров ще предложи за одобряване текст на Меморандум за сътрудничество при развитие на икономически проекти на територията на община Стралджа между Клъстер „Тракия икономическа зона“ и община Стралджа. В дневния ред са включени и докладни записки за безвъзмездно прехвърляне на собственост върху имот – частна държавна собственост – ІV етаж от бивша административна сграда на АПК с.Войника в полза на община Стралджа, одобряване частично изменение на План за регулация, както и одобряване количествата останала неотсечена дървесина от Годишен план за ползване на дървесина от общински горски територии на община Стралджа за 2017г. и количеството дървесина предвидено за отсичане в План-извлечение одобрено от РДГ Сливен при почистване на водни течения във връзка с провеждане на технически сечи в общински горски територии, съгласно предписания на ГД“Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях“.

Заседанието на ОбС Стралджа е насрочено за 30 януари от 10,00ч. Постоянните комисии ще заседават в четвъртък.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com