28.05.2023

Стартира данъчната кампания в община Ямбол

От 29 януари 2018 г. (понеделник) община Ямбол стартира кампанията по събиране на основните видове местни налози – Данък върху недвижимите имоти, Такса битови отпадъци и Данък върху превозните средства. За настоящата 2018 г. те остават без изменение, като размерите и начина им на начисляване са идентични с тези от предходната 2017-та година.
Данъкоплатците, внесли пълен размер на дължимите суми в срок до 30 април ползват отстъпка от 5 процента. Задълженията могат да бъдат платени на място в Центъра за услуги и информация – в брой или чрез ПОС-терминал без допълнителни такси. Центърът работи без прекъсване от 08.00 до 18.00 часа в делничните дни. Плащането може да бъде извършено и по банков път. Допълнителна информация за този вид плащане с номера на банкови сметки може да бъде видян на сайта на община Ямбол: http://www.yambol.bg/услуги/местни-данъци-и-такси/ОБА13-Б . Предвидена е възможност вноските да се правят и по електронен път през официалния сайт на общината.
При наличие на стари задължения, съгл. чл. 169, ал. 3а, ДОПК, до заявяването им за принудително събиране задълженията за съответния вид ще се погасяват по реда на възникването им, а когато се отнасят за една и съща година, лицето има право да заяви кое от тях погасява. Община Ямбол припомня, че спрямо некоректни данъкоплатци се прилагат строги мерки. Невнесените в срок задължения по ЗМДТ се установяват с акт, когато не са платени от задължените лица – собственици или ползватели. Когато задълженията по акта не се погасят или не се платят доброволно от длъжника, се образува изпълнително дело. За периода 2015 – 2017г. са съставени 3 153 акта за установяване на задължения, а събраните суми по тях са в размер на 1 550 000 лв.
На адрес http://yambol.bg/услуги/местни-данъци-и-такси, след идентификация с ЕГН и клиентски идентификационен номер /КИН/, могат да се извършват справки за подадени декларации, генерирани задължения и извършени плащания. Клиентски идентификационен номер може да бъде получен в Центъра за услуги и информация.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com