28.05.2023

От 1 февруари 2018 г. в община “Тунджа” стартира кампанията по събиране на текущите задължения за местни данъци и такси

Налозите могат да бъдат платени в брой – в кметствата на  всички населени места на община „Тунджа”, на касата в Центъра за административни услуги в гр. Ямбол; по банков път или чрез пощенски запис. Задълженията се плащат на две равни вноски в сроковете до 30 юни и до 31 октомври на годината, за която са дължими. На предплатилите до 30.04.2018 г. за цялата година се прави отстъпка 5 на сто.

Към края на 2017 г., от законовото си право за освобождаване от такса за 2018 г. за услугите „Сметосъбиране и сметоизвозване“ и „Обезвреждане на битови отпадъци“, са се възползвали собствениците на 1360 имота на територията на община „Тунджа“.

Съгласно заповед на кмета на общината Георги Георгиев, проверка за използването или неизползването на конкретните имоти се извършва ежемесечно от кметовете и кметски наместници в съответните населени места.

Напомняме, че при възобновяване ползването на тези имоти, собствениците са задължени в двуседмичен срок да уведомят Дирекция „Местни данъци и такси“ – община „Тунджа“.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com