30.03.2023

Община Болярово избра доставчика си на електрическа енергия чрез публичен жребий по регламент

На 29 януари 2018 година, комисия, назначена със Заповед № РД-5-6/03.01.2018 г. на Христо Христов – кмет на Община Болярово за разглеждане, оценяване и класиране на офертите за участие в обществена поръчка, възлагана чрез провеждане на публично състезание с предмет: „ДОСТАВКА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА БОЛЯРОВО” проведе публично заседание на основание чл. 58, ал. 3 от ППЗОП за определяне на изпълнител между класираните на първо място участници в процедура чрез провеждане на публичен жребий.

На заседанието присъства представител на вестник „Крайгранична искра“.

Председателят на комисията госпожа Нина Терзиева (заместник-кмет на община Болярово) откри публичното заседание и разясни на присъстващите начина, по който ще се проведе жребият. Жребият е следващ вариант за избор по регламент, тъй като при отварянето на офертите, стана ясно, че и двете фирми бяха предложили еднакви цени.

Комисията подготви билети с имената на двамата участниците и ги постави в два еднакви по вид, непрозрачни плика, които се запечатват. Тегленето се извършва чрез избор от председателя на комисията на един от пликовете. Участникът, чието име се съдържа в изтегления плик се класира на първо място. Съответно вторият плик, с името на другия участник, се отваря, с оглед осигуряване на публичност и прозрачност, и този участник се класира на второ място.

Комисията подготви билети с имената на двамата участници и ги постави в два еднакви, непрозрачни запечатани плика.

След разбъркване председателят на комисията изтегли единия от пликовете, който да определи класирания на 1-во място участник. В изтегления плик  се съдържа билет с името на участника „ЕНЕКОД“ АД, който бе обявен за спечелил жребия.

Председателят на комисията, за да удостовери, че двата плика са съдържали наименованието на двамата класирани на първо място участници, отвори и вторият плик с името на участник  “МОСТ ЕНЕРДЖИ” АД, който съгласно регламента на жребия се класира на второ място.

След извършване на описаните действия публичната част от заседанието приключи.

Комисията продължи своята работа на 31.01.2018 г. на закрито заседание.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com