30.09.2022

Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни се отчете

Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни при община Ямбол прие годишния си отчет


На заседание комисията бе приет годишния отчет за работа си през 2017 година и план за работата през настоящата година.
Общо 264 преписки и сигнали са постъпили до комисията през 2017 г. Образуваните възпитателни дела са 61, като 58 от тях са завършили с налагане на възпитателни мерки. Три от възпитателните дела са прекратени. Децата с наложени възпитателни мерки са 85 като 56 от тях са непълнолетни /54 момчета и 2 момичета/ и 29 малолетни /от тях 3 момичета/. Сравнено с 2016 г. се забелязва ръст на непълнолетните нарушители, докато при малолетните има занижение.
По заявления на РУ на МВР са образувани 23 възпитателни дела – четири от преписките се отнасят за бягства от дома, две за притежание и употреба на психоактивни вещества, една преписка за унищожаване на чуждо имущество, една е преписката за нанесен побой и др.
По преписки на прокуратурата през 2017 година са образувани и разгледани 37 възпитателни дела като отново най-голям дял имат делата, образувани за извършени кражби на чуждо имущество – общо 20, от които 8 взломни, 5 са домови, 1- джебчийска, 4 са кражбите, извършени от търговски обекти, 2 са кражбите на вещи от автомобили, а 1 от възпитателни дела се отнася за кражб на селскостопански инвентар.
Общият брой на децата с наложени възпитателни мерки за отчетния период е 85, а броят на наложените възпитателни мерки е 87. Законът за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните дава правото за налагане на повече от една възпитателна мярка и през 2017 година тричленни състави са се възползвали от това си право в два от случаите.
Общият брой реализирани програми за превенция на противообществените прояви и престъпления сред маловръстни през 2017 г. са 11 и те касаят проблеми като- тормоза, кибертормоз, насилие и агресия, трафик на хора, употреба на наркотични вещества.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com