10.12.2022

Превантивни мерки за пожарна безопасност през летния период в Ямбол

Превантивни мерки за пожарна безопасност през летния период се предвидени в две заповеди на кмета на община Ямбол Георги Славов. Предписват се действия с  цел предотвратяване опасността от възникване на пожари по обектите и посевите, както и на горските територии в рамките на общината.

В срок до 21.05.2018 г., ръководителите на фирми и обекти следва да изготвят планове за летния период, в които да залегнат конкретни мероприятия, осигуряващи пожарна и взривна безопасност. Регламентира се организирането и провеждането на основно почистване на дворовете на предприятията, обектите, фирмите и междублоковите пространства от горими отпадъци и тревна растителност. Забранява се паленето на огън в дворовете на предприятията, в частните фирми и обекти, както и в кварталите на града. Ръководителите на земеделски кооперации следва да вземат всички предвидени от нормативната уредба мерки за опазване на земеделските обекти, зърнените храни и фуражите от пожари.

Забранява се също така паленето на открит огън на по-малко от 100 метра от границите на горски територии, необходимо е изхвърлянето на горими отпадъци да става само на определените за целта места, предписват се превантивни мерки на териториалното поделение на Държавно горско стопанство „Тунджа“, военните формирования, противопожарната служба и др.

Пълните текстове на двете заповеди са публикувани на сайта на община Ямбол: www.yambol.bg, в рубриката „Актуално“.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com