30.09.2022

Одобрен проект по подмярка 7.2 от Програмата за развитие на селските райони

Със Заповед № 03-РД/ 2278 от 12.06.2018 г. е одобрен проект „Подобряване водоснабдителната инфраструктура в селата Ботево, Роза и Безмер, Община „Тунджа” по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. Общият размер на финансовата помощ е 5 828 930,75 лв. без ДДС.

В проекта са включени следните обекти- Реконструкция и разширение водопроводна мрежа с. Ботево, етап 1, Монтажни работи напорен водоем, водомерна шахта, хранителен водопровод, Гл. клон І, Гл. клон ІІ, Гл. клон ІІІ – с обща дължина 4 981.00 м., в това число Хранителен водопровод- 324 м.; Реконструкция на водоснабдителна система с. Роза – Гл. клон І, Гл. клон ІІ, Гл. клон ІІІ – с обща дължина 5 552.00 м.; Реконструкция на главните водопроводни клонове от уличната водопроводна мрежа на с. Безмер – с обща дължина  5 709.00 м.

 

В проекта са включени дейности по изпълнение на авторски надзор, строителен надзор, управление и мониторинг.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com