28.01.2023

Проектно предложение за над 1 млн. лева

На 22.06.2018 г. е входирано проектно предложение по процедура: BG06RDNP001-7.001 – Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.001 Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., с наименование: „Изграждане и рехабилитация на улици в населените места на Община „Тунджа„. Общата стойност на проектното предложение е 1 168 394.34 лв.

Проектното предложение предвижда изграждане на ул. „Васил Левски“ от о.т.190 до о.т.532 с. Роза- изграждане на улично платно –  5 151.00 кв.м. и на тротоарни  настилки – 2340 кв.м.; Основен ремонт на  ул. „Търговска“ в с. Бояджик- ремонтни работи по улично платно –  5 761.60 кв.м. и ремонт и изграждане на тротоарни  настилки – 2368 кв.м.; Основен ремонт на  ул. „Георги Дражев“ в с. Веселиново-ремонтни работи по улично платно – 5 899.60 кв.м., както и изграждане на тротоарни настилки – 1667 кв.м.

В проекта са включени дейности по изпълнение на авторски надзор, строителен надзор, управление и мониторинг.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com