01.02.2023

Лятно училище по проект „Желани пространства….”

От 03.07.2018 г. в село Завой, а от 06.08.2018 г. в с. Хаджидимитрово ще стартира за втори път дейност „Допълнителна подготовка за равен старт в училище”, която е част от предвидените интегрирани услуги, планирани за реализация през ваканционните месеци по проект „Желани пространства” – комплексен модел на интегрирани услуги за ранно детско развитие и социално включване в малките населени места“, финансиран по ОП РЧР 2014-2020, приоритетна ос 2“ Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, процедура BG05M9OP001-2.004  „Услуги за ранно детско развитие“ .

„Лятното училище” ще бъде с продължителност 1 месец и ще обхване 2 групи по 15 деца в двете населени места. Общо с 30 деца на възраст от 6 до 7 год. в рамките на 4 часа дневно ще се провеждат интерактивни ролеви игри, образователни занимания, екскурзии и др. ситуации, чрез които ще се създадат условия и възможност децата да съхранят и доразвият придобитите когнитивни и социални умения, усвоени от предучилищните групи, преди да постъпят в първи клас. Под формата на групови и индивидуални консултации специалистите ще подпомагат и насърчават подготовката на родителите в планирането и провеждането на различни прояви, съпътстващи както лятното училище, така и подготовката на бъдещите първокласници.

Интегрираните услуги в общността по проекта са със силно изразен мобилен характер и са насочени в подкрепа на децата до 7 год. възраст и техните семейства. Те включват  както промоция на здравето, социално и семейно консултиране, така и образователни занимания, психологическа и юридическа помощ и ранна интервенция на уврежданията, които са част от комплексния модел, който община „Тунджа” прилага в грижата към децата и младите семейства, живеещи в местните общности.

За реализирането на този мащабен проект Община „Тунджа”, в качеството на бенефициент, е сключила Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.004-0059-C01 от 29.06.2016 г. с Министерство на труда и социалната политика в размер на 588 567,00 лева. Община „Тунджа“ ще отправи искане до Министерство на труда и социалната политика за анексиране на договора, респективно предоставянето на услугите по проекта, до края на м. януари 2018 г.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com