03.02.2023

Повишаване квалификацията на педагогическите специалисти

bty

На официална церемония, организирана от Обл.С на БЧК – Ямбол, учители, психолози и други професионалисти в сферата на образованието от ОУ “Св.св. Кирил и Методий“–с. Веселиново, община Тунджа получиха своите удостоверения за преминато обучение по програмата на  БЧК: „Придобиване на знания и формиране на базови и практически умения, свързани със защита на децата и учениците при бедствия и кризисни ситуации и оказване на първа помощ“.

В своето приветствие, инж. Митко Филипов – Директор на секретариата на Областния съвет на БЧК – Ямбол поздрави всички за активното участие по време на обучителните модули. Изрази специални благодарности към г-жа Стоянка Белчева – директор на училището и г-жа Иванка Георгиева – зам.-директор, за професионализма и отдадеността, с които подхождат в работата си с учениците за да се осигури не само качествен образователен процес, но и за гарантиране безопасността им в училище, като създават условя и възможности за повишаване квалификацията и компетентността на педагогическия персонал за справяне в възникнали кризисни. Изрази надежда, че изградените отлични партньорски взаимоотношения между двете институции ще продължи и занапред.

Програмата на БЧК: „Придобиване на знания и формиране на базови и практически умения, свързани със защита на децата и учениците при бедствия и кризисни ситуации и оказване на първа помощ“ е вписана в информационния регистър на одобрените програми за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти със Заповед № РД 09-2815/2017г. на Министъра на образованието и науката и има за цел да се повиши личната подготовка, практическите умения и навици на педагогическия и непедагогически персонал по защита от природни бедствия, аварии и пожари и оказване на първа долекарска помощ.

Обученията се провеждат от водещи обучители на БЧК – Ямбол и РД „Пожарна безопасност и защита на населението“, като на всеки педагогически специалист, преминал обучение се присъжда 1 /един/ квалификационен кредит, съгласно системата за повишаване квалификацията на педагогическия персонал.

ОБЛАСТЕН СЕКРЕТАРИАТ НА БЧК – ЯМБОЛ

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com