06.02.2023

Тридесет и осмо заседание на Общински съвет – Болярово

На 27 юли 2018 година Общински съвет-Болярово проведе своето тридесет и осмо заседание. В началото на месеца – на 7 юли бе проведено тридесет и седмо извънредно заседание само с една точка: участие на община Болярово с проектно предложение в проект „Красива България“ на Министерството на труда и социалната политика.

На тридесет и осмото си заседание общинските съветници разгледаха, обсъдиха и приеха докладни записки относно: отчета за изпълнение бюджета на общината за първото шестмесечие на 2018 година; промяна бюджета и инвестиционната програма на общината за 2018 година;  отчета за разходите за командировки на кмета на общината и председателя на Общински съвет- за второто тримесечие на 2018 г.; отчет за изпълнение на актовете на Общински съвет-Болярово за първото шестмесечие 2018 г.; ползване на широколистна дървесина от общински горски фонд на територията на община Болярово за нуждите на местното население; ползване на дървесина от общински горски фонд на територията на община Болярово; актуализация на Програма за управление на отпадъците на територията на община Болярово.

 

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com