30.09.2022

В ОбС – Стралджа обсъждат изпълнението на бюджета за първите шест месеца

Според дневния ред на заседанието , планирано  от председателя на ОбС Живко Ангелов за 5 септември 2018г.,  на първо място предстои да бъде обсъдена информацията  за изпълнението на бюджета за първото шестмесечие на 2018г. и сметките за средствата от Европейския съюз по пълна бюджетна класификация. Вносител на докладната записка е Атанас Киров, кмет на общината. Веднага след това  на вниманието на съветниците ще бъде бюджетната прогноза за местните дейности за периода 2019-2021г. Г-н Киров ще  направи предложение за добавяне на обект в поименния списък за капиталови разходи на община Стралджа през 2018г. На заседанието предстои да се вземе решение относно промяна местоположението на Център за обществена подкрепа Стралджа както и за определяне размера на дневния оклад на детските градини на територията на общината.  Д-р Дора Йовчева , председател на ПК по социални дейности ще предложи  приемане на нов Правилник за реда и начина за отпускане  на еднократна финансова помощ на жители на общината. Г-н Киров ще предложи  учредяване на безвъзмездно право  на ползване на НЧ“Стралджа 2016“ върху част от едноетажна масивна сграда в Стралджа. В дневния ред е и докладна записка относно запис на заповед от община Стралджа  в полза на ДФ“Земеделие“ обезпечаващ авансово плащане по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на Стратегия за водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020г. във връзка със Споразумение за изпълнение на Стратегия за воденото от общностите  местно развитие на СНЦ „МИГ – Стралджа 2016“ по подмярка 19.2 на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР.

Заседанията на постоянните комисии са планирани за 31 август.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com