30.01.2023

Лятно училище за децата на община „Тунджа“

През месец август, в село Хаджидимитрово се проведе „Лятно училище“ в рамките на дейност „Допълнителна подготовка за равен старт в училище“, която е част от предвидените интегрирани услуги, планирани за реализация през ваканционните месеци по проект „Желани пространства – комплексен модел на интегрирани услуги за ранно детско развитие и социално включване в малките населени места“, финансиран по ОП РЧР 2014-2020, приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, процедура BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие“.

В групата участваха общо 15 деца на възраст 6-7 год. и техните родители. В рамките на 4 часа дневно с помощта на педагог и медиатор, децата имаха възможност да провеждат и комбинират интерактивни ролеви занимания с образователни елементи и игри, както и други ситуации, чрез които да съхранят и доразвият придобитите знания и социални умения, усвоени от предучилищните групи, преди да постъпят в първи клас.

Под формата на групови и индивидуални консултации специалистите подпомагаха и насърчаваха подготовката на родителите в планирането и провеждането на различни прояви, съпътстващи както лятното училище, така и подготовката на бъдещите първокласници.

Последният ден от провеждането на „Лятното училище“ се превърна във весел празник, изпълнен с много усмивки, занимателни игри, подаръци за първия учебен ден и разбира се торта за всички малчугани. Специалистите в услугата бяха обособили центрове за групова работа, където децата имаха възможността да покажат придобитите умения в ляното училище. Наред с образователните игри по математика и български език, децата също показаха умения в изобразителното и приложното изкуство.

В рамките на проекта продължават да се предоставят и други интегрирани услуги в общността, които са с мобилен характер и са насочени в подкрепа на децата до 7 год. възраст и техните семейства. Те включват както промоция на здравето, социално и семейно консултиране, така и образователни занимания, психологическа и юридическа помощ и ранна интервенция на уврежданията, които са част от комплексния модел, който община „Тунджа“ прилага в грижата към децата и младите семейства, живеещи в местните общности.

За реализирането на този проект Община „Тунджа“, в качеството на бенефициент, е сключила Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.004-0059-C01 от 29.06.2016 г. с Министерство на труда и социалната политика в размер на 588 567,00 лева.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com