01.02.2023

Състояние на пазара на труда в Ямболска област през м. август 2018 година

БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА И РАВНИЩЕ НА БЕЗРАБОТИЦА

През август 2018 г. броят на регистрираните безработни лица в бюрата по труда от област Ямбол е 2880 д. Сравнението с предходния месец показва намаление от 245 д. (със 7.8%), което е характерно за този месец на годината. Спрямо август 2017 г. се отчита чувствително намаление от 1305 д. или с 31.2%. В двете дирекции „Бюро по труда” броят на безработните лица е съответно 1831 д. в Ямбол и 1049 д. в Елхово, като в сравнение с миналия месец, броят на безработните лица е по-малък, както в Ямбол (с 224 д), така и в Елхово (с 21 д.). Спрямо август 2017 г.също се отчита намаление – с 1197 в ДБТ Ямбол и със 108 д. в ДБТ Елхово.

Равнището на безработица през месеца е 5.2%, като по този показател областта е на 10-то място по ниска безработица след област Велико Търново (5.1%) и пред област Русе (5.5%). Спрямо предходния месец се отчита намаление с 0.4 процентни пункта, спрямо август 2017 г. има намаление с 2.3 процентни пункта, а сравнението с показателя за страната (5.6%) показва по-ниско с 0.4 процентни пункта ниво.

В регионален мащаб, равнището на безработица през месеца е най-ниско в общините Ямбол (2.7%), Тунджа (6.8%) и Стралджа (8.6%), а в Болярово (12.1%) и Елхово (12.7%) то е по-високо. Спрямо юли във всички пет общини се отчита спад на равнището на безработица. Сравнението със същия месец на м.г. показва по-ниско равнище на безработица отново във всички общини на областта, особено значителен в Стралджа (с 11.1 процентни пункта).

ОБЯВЕНИ СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА И ЗАПОЧНАЛИ РАБОТА БЕЗРАБОТНИ

През август 2018 год. в бюрата по труда от област Ямбол са заявени общо 455 работни места (РМ), от които 375 на първичния пазар на труда (несубсидирани). В сравнение с предходния месец броят на заявените работни места расте – с 93 (с 25.7%), почти по равно поради нарастването на обявените места за първичния пазари на разкритите на вторичния. Спрямо август 2017 г. има минимално намаление – с 1 работно място.

Най-много работни места на първичния пазар през месеца са заявени в отраслите „Административни и спомагателни дейности“ (105), „Преработваща промишленост“ (74), „Държавно управление“ (54), „Образование“ (48), „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ (21), „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване“ (20).

Длъжностите, за които са обявени най-много работни места са за учител, работник, манипулант в промишлеността, общ работник, сътрудник, охрана, шлосер, монтажник, чистач/хигиенист, камериер/камериерка. Списъкът с търсените от работодателите професии се допълва от десетки други професии, за които са обявени под 10 РМ.

Започналите работа безработни лица през месеца са общо 290, от които 253 на първичния пазар на труда. В субсидирана заетост са включени 37 безработни, като 19 от тях са наети на работа по проекти на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, а 18 – по програми и мерки за заетост от Закона за насърчаване на заетостта.

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТЕКУЩИ И ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ

 

СХЕМИ „ОБУЧЕНИЯ И ЗАЕТОСТ” И „ОБУЧЕНИЯ И ЗАЕТОСТ ЗА МЛАДИТЕ ХОРА” по ОП „РЧР”

От 15 август 2018 г. Агенцията по заетостта започна да набира заявки за обучения и заетост на безработни лица с трайни увреждания. Заявките се приемат по новия Компонент II на:

  • Проект „Обучения и заетост за младите хора” – за безработни лица с трайни увреждания до 29 години включително и
  • Проект „Обучения и заетост” – за безработни лица с трайни увреждания на възраст над 29 години.

И двата проекта се реализират с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд на Европейския съюз по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 (ОП РЧР).

Целта на изпълнението на новия Компонент II по двата проекта е да се даде допълнителна възможност за устойчива заетост на една от най-уязвимите групи на пазара на труда, като по този начин се предотврати изпадането й в продължителна безработица, загубата на трудови умения и социалната изолация.

Работодателите ще бъдат стимулирани максимално дълго да задържат хората с трайни увреждания на работното място. Със средства от ОП РЧР ще бъдат поети възнагражденията съгласно минималния осигурителен доход за съответната основна икономическа дейност и осигурителните вноски на наетите от тях по проектите за 24 месеца. Ако работодателите задържат служителя/служителите 6 месеца след този срок, ще им бъде даден еднократно допълнителен бонус от 6 минимални работни заплати, установени за страната.

Всеки работодател, който желае да наеме безработни лица с трайни увреждания по Компонент II на проектите, може да подаде заявка за разкриване на свободни работни места според своите потребности във всички бюра по труда в страната. На този етап от изпълнението, безработните лица с трайни увреждания, одобрени от работодателите, ще могат да преминат професионално обучение и/или обучение за придобиване на ключова компетентност с ваучери (съгласно ПМС № 280/ 2015 г.).

Заявки от работодателите се приемат на хартиен носител лично или чрез пълномощник в бюрата по труда в страната, в работни дни между 08.30 и 17.00 часа.

 МЕЖДУНАРОДНА ТРУДОВА БОРСА „ЕВРОПЕЙСКИ ДЕН НА ТРУДА”

Агенция по заетостта, като част от европейската мрежа EURES, организира международна трудова борса „Европейски ден на труда”. Събитието ще се проведе на 10 октомври 2018 г., от 09:30 до 17 часа в Двореца на културата и спорта, гр. Варна (бул. Княз Борис I № 115).

На борсата ще присъстват представители на EURES мрежата, както и работодатели от България и чужбина (Великобритания, Франция, Словения, Словакия, Хърватска, Холандия, Швеция, Дания, Ирландия, Германия, Австрия, Полша, Румъния и Чехия). Ще бъдат представени множество работни места в сферите на туризма, ресторантьорството, металургията, строителството, IT сектора, инженерството, месопреработвателната индустрия, автомобилостроенето и др. за които желаещите ще могат да кандидатстват.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com