02.10.2022

XIII годишна среща на местните власти

През периода 1-3 октомври 2018 година , в курортен комплекс „Албена“  бе проведена XIII годишна среща на местните власти. Представители на община Болярово, взели участие в нея бяха кметът на общината Христо Христов, заместник-кметът Нина Терзиева и председателят на Общински съвет – Болярово Атанас Дженков.

Най-голямото общинско събитие и тази година предостави през първия ден възможност за обсъждане на добри практики и провеждане на партньорски форуми. Форумът, посветен на икономическата активност на общините, постави акцент върху  възможностите на местните власти за привличане на инвеститори чрез развитие на индустриална инфраструктура и източници за финансирането й. Затова бе важно участието на ръководствата на Фонд мениджър на финансовите инструменти в България, Фонд за устойчиви градове, Фонда за градско развитие за Северна България, НК „Индустриални зони“, „Клъстер Тракия икономическа зона“,  София Тех Парк, АСПА Консорциум.

Обсъжданията се фокусираха върху възможностите общините да станат равностойни партньори на бизнеса, възможностите за държавна подкрепа за развитие на индустриалния сектор в регионите, начините за привличане на високотехнологични производства и световно утвърдени индустриални производители. Представен бе и моделът на Икономическа зона „Тракия“ за интегриран подход за насърчаване на икономическата активност в индустриалния и аграрния сектор.

Темата предизвика голям интерес и много кметове споделиха своя опит в привличане на чужди инвеститори. Бизнесът и местната власт формулираха трите главни условия, които правят една община атрактивна за инвестиране – подходящ терен, техническа инфраструктура и работна ръка. Те обърнаха внимание и на значението на подходящ маркетинг и презентиране на местните условия.

     Голямата тема за работната ръка засяга демографските проблеми и качеството на образованието. И по нея бизнесът и местната власт вече си партнират.

В съвместния форум с Национална асоциация на председателите на общински съвети (НАПОС) бяха разгледани  открити въпроси по промените в Административно-процесуалния кодекс (АПК) и ангажименти на общинските съветници по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ).

Важна бе и темата за предстоящите общи задачи в последната година от мандата на местните власти 2015 – 2019 г. Освен мандатната програма до 2019 г. и общинския план за развитие до 2020 г., местните власти трябва да финализират изпълнението на други стратегии и програми на местно ниво, да обърнат специално внимание на оценката и отчитането на етапните цели по европейските проекти.

Форумът, посветен на актуални въпроси в работата на секретарите на общини, традиционно бе организиран с Националната асоциация на секретарите (НАСОРБ). И тази година дискусиите имаха за цел да погледнат „отвътре“ състоянието на администрациите и възможностите за модерно управление на човешките ресурси в общините. И отново основна тема бе справедливото заплащане на служителите в общинските администрации с възможностите на ограничените ресурси.

Обсъдени бяха сериозните ангажименти на общините в предстоящото преброяване, особено предварителните обходи, за които се изискват хора, които да работят с разработваната  специална програма и да са оборудвани със смарт устройство. Представителите на Националния статистически институт и Централната избирателна комисия коментираха конкретни въпроси с общинските секретари като използването на ГИС технологиите в помощ на преброителите и ортофотокартите.

НСОРБ представи своя проект за създаване на модели за оптимални административни структури на общините, които са предпоставка за модерно управление и обезпечаване с кадри. На база на 13 критерия, Сдружението раздели общините на седем групи. Предстои изготвяне на примерни модели за оптимизиране на административна им структура по групи и органиграми за тях.

Важно бе и обсъждането на предстоящите отговорни задачи пред секретарите през 2019 година – преброяване на населението и изборите – европейски и местни. На форума бяха представени и  добри практики на удостоените с Европейския етикет за добро управление на местно ниво общини: Димитровград, Добрич и Троян.

Четвъртият форум през първия ден бе посветен на интелигентната трансформация на общините и отново се проведе с нашия дългогодишен партньор ICT Media.

Достоен завършек на деня бе официалното откриване на Общинско ЕКСПО 2018, коктейла на изложителите с участието на рок група БТР. Тази година изложителите са над 40, вкл. 8 общини.

Активната програма на срещата продължи и през втория ден – оживени дискусии с ключови за общините министри и много въпроси, насочени към развитието на общините. Сутринта се проведоха три паралелни форума по актуални за общините теми, а следобед – две пленарни сесии.

Форумът, посветен на приноса на общините за опазване на обществения ред и защита на населението при кризи включваше две основни теми – взаимодействието между МВР и местните власти по опазването на обществения ред и управлението и безопасността на общинските язовири в контекста на последните изменения в Закона за водите. Първата тема представителите на общините коментираха с Красимир Ципов, зам.-министър на вътрешните работи, и Младен Петров, директор на дирекция „Комуникационни и информационни системи“ към МВР.

Въпросите по прехвърляне на общински язовири на държавата, новите условия за контрол по състоянието на водните обекти и категоризацията им бяха адресирани към заместник-министъра на икономиката Лъчезар Борисов, вр.и.д. председател на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор Кирил Войнов и Бончо Бончев, дирекция „Техническа хармонизация и потребителски политики“ на Министерство на икономиката.

Водещият – Иво Димов, кмет на Димитровград и зам-председател на УС на НСОРБ, очерта основното предизвикателство пред местните власти – финансирането на дейностите по превенция: „Всички ние имаме достатъчно яснота относно рисковите обекти на територията на общините ни, за необходимите мерки за превенция, за много от обектите имаме изготвени проекти. Крайно време е в национален мащаб да се въведе в действие механизъм за финансиране на действията по превенция, който да бъде заложен в Закона за държавния бюджет – като целева субсидия за общините, разпределена по конкретни обекти.“

Постиженията на Столична община по превенция и защита при бедствия представи кметът Йорданка Фандъкова. По късно дирекция „Аварийна помощ и превенция“ към Столична община демонстрира оборудване и примери за ефективни и достъпни решения за приспособяване на спасителна техника, приложими за всяка община.

Водещ на форума на тема „Образователната и социалната системи – интеграция на общинския терен“ бе Донка Михайлова, зам.-председател на УС на НСОРБ и кмет на община Троян.

 

В дискусията за обхвата на децата в задължителната предучилищна и училищна възраст бяха обсъждани въпросите за подобряване на координацията между институциите и съкращаването на сроковете за реакция, осигуряване на подкрепа за децата и семействата и съответно налагане на ефективни санкции на родителите. Важни бяха разгледаните възможности за допълняемост на образователните и социалните мерки и възможностите за служебен обмен на информация.

Местните власти поставиха въпроса и за финансово неосигурените си ангажименти в Закона за училищното и предучилищното образование и в новия проект на Закон за хората с увреждания.

Обсъдени бяха и актуалните задачи пред общинското образование и социалните услуги през 2019 г. и предизвикателствата при предоставяне на услугата „Личен асистент“ като делегирана от държавата дейност.

Всички тези актуални за общините теми бяха обсъдени с д-р Хасан Адемов – председател на парламентарната комисия по труда, социалната и демографската политика, и министрите на образованието и науката и на труда и социалната политика – Красимир Вълчев и Бисер Петков.

Министър Вълчев принципно подкрепи предложенията на общините за постигане на интегриран модел на образователни и социални услуги, като в координираните усилия се включи и Министерството на здравеопазването.

Господин Адемов говори за постигане на ефективен модел на социалната система и решаване на екзистенциалния за него проблем – договорът между политици и общество трябва да реши принципа на социалното подпомагане – универсален или диференциран. Защото, каза той, забелязваме, че колкото повече увеличаваме средствата, толкова повече нарастват проблемите.

Министър Петков говори за предстоящите реформи в социалната сфера и ролята на общините, вкл. като участник в процеса на обществени консултации на законопроектите за хората с увреждания и социалните услуги. Той съобщи новината, че се бърза с утвърждаване на стандарт за делегираната дейност „Личен асистент“ от 2019 година.

Общините и държавата в съвместно управление на територията, беше темата на партньорския форум с МРРБ. Разгледани бяха основно мерките за облекчаване на административната тежест – подготвяните промени в ЗУТ и подзаконовата нормативна уредба, промените в Закона за регионалното развитие, възможностите за съвместна дейност в сегрегираните зони и справяне с незаконното строителство и кадастралната осигуреност. Водещ на форума бе инж. Хасан Азис, зам.-председател на УС на НСОРБ и кмет на община Кърджали.

В залата още веднъж бе потвърден ангажиментът на общините за подкрепа за всички разумни предложения и идеи за облекчаване на процедурите в устройственото планиране и инвестиционния процес, но и категоричното несъгласие с нови финансово и кадрово неосигурени ангажименти.

В дискусията участваха председателят на Парламентарната комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление Искрен Веселинов; министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова, изпълнителният директор на АГКК инж. Виолета Коритарова и началникът на ДНСК арх. Иван Несторов.

Много въпроси постави и Националната жилищна стратегия и Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради по отношение на ангажиментите на общините и взаимодействието между институциите.

 

Другите теми, които обсъдиха представителите на местната и централната власти бяха ВиК услугите и общите дейности в този сектор, както и възможностите за държавно финансиране на дейностите по поддържане и развитие на общинските пътища.

Срещата със зам. министър-председателя Томислав Дончев и председателя на ДА „Електронно управление“ (ДАЕУ) Атанас Темелков по въпросите на електронното управление премина при голяма активност и интерес от общините. Председателят на ДАЕУ даде последна информация, че досега 220 общини са се присъединили към електронния обмен на данни и 11 са подали заявление.

Изпълнителният директор на НСОРБ Силвия Георгиева обясни наслова на тази сесия „Силни общини – силна държава“ с желанието да погледнем напред към това, което искаме да постигнем в местното самоуправление в следващите 3 – 4 мандата. В пленарната сесия участваха председателят на Народното събрание Цвета Караянчева, вицепремиерът Томислав Дончев, министри от днешните форуми, народни представители.

Водещият – Даниел Панов, кмет на Велико Търново и председател на УС на НСОРБ, започна изказването си с поздрав за 12 октомври – Деня на българската община, и с добрите неща, които сдружението и общините успяха да свършат през изминалата година – достойния принос за успеха на първото Българско европредседателство, успешното изпълнение на европейски проекти и резултатното партньорство между местната и централната власт.

Председателят на Народното събрание определи хората в залата като едни от най-важните в държавата, защото те упражняват властта по места. Госпожа Караянчева потвърди нагласата на НС да „чува гласа на общините и да поддържа добрия диалог с тях“. Тя даде висока оценка на изпълнението на споразуманието с НСОРБ и спомена добрите примери на резултатно взаимодействие при приемане на законодателни промени.

В края на втория работен ден на 13-та Годишна среща на местните власти бяха връчени традиционните награди на НСОРБ.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com